Odpowiedź Centrum Informacyjnego Rządu na nasz list do Sekretarz stanu Pani Julia Pitera w spr. LRAD

avatar użytkownika Redakcja BM24

Publikujemy odpowiedź z Centrum Informacyjnego Rządu na nasz list do  Sekretarz stanu Pani Julia Pitera w sprawie LRAD

List do sekretarz stanu Julii Pitera w sprawie zakupu urządzenia do paraliżowania dźwiękiem LRAD

Szanowni Państwo! W odpowiedzi na e-mail z 22 czerwca skierowany do minister J. Pitery przekazuję wyjaśnienia przygotowane przez Biuro pani minister:

Z udzielonych w przedmiotowej sprawie przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Adama Rapackiego wyjaśnień wynika, iż zakup 6 kompletów urządzeń rozgłaszających dużej mocy – LRAD był przedmiotem dwóch przetargów nieograniczonych, ogłoszonych przez Policję w 2010 r. (znak: 181/BLP/127/Cut/10/EMi oraz  272/224/Cut/lO/KM).

Ogłoszenie wskazanych powyżej przetargów wynikało z konieczności doposażenia Oddziałów Prewencji Policji w związku z zabezpieczeniem spotkań zaplanowanych w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie UE, co było zgodne z Harmonogramem składania wniosków o uruchomienie rezerwy celowej na realizację zadań w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie polskiej Prezydencji, zatwierdzonym przez Podsekretarza Stanu w MSWiA – pana Piotra Stachańczyka. W dokumencie tym działanie nr 3  «Teleinformatyka» przewidywało zakup 5 szt. Urządzeń rozgłaszających dużej mocy – LRAD. W późniejszym terminie, za zgodą dysponenta środków finansowych (Ministerstwo Spraw Zagranicznych), uzyskano zgodę na zwiększenie zakupu o 1 komplet. Łącznie Policja zakupiła 6 takich urządzeń.

Do przygotowania specyfikacji technicznej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia został powołany zespół z udziałem przedstawicieli Oddziałów Prewencji Policji Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji oraz Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji. Zespół przygotował dokument zawierający specyfikację techniczną, zgodnie z którą przedmiotem zamówienia było urządzenie rozgłaszające dużej mocy – LRAD, a jego przeznaczeniem wykorzystywanie do przekazywania komunikatów, informacji i ostrzeżeń podczas akcji i operacji policyjnych prowadzonych w związku z klęskami żywiołowymi, katastrofami, awariami technicznymi oraz zdarzeniami o charakterze nadzwyczajnym. Ponadto wskazane zostały warunki, w jakich urządzenie będzie pracowało, informacje o sposobie transportowania, przechowywania, elementach, jakie powinny wchodzić w skład zestawu oraz podstawowe parametry. Termin składania ofert określono na dzień 20.09.2010 r. w odniesieniu do 5 urządzeń oraz 17.11.2010 na pozostałe urządzenie. Wyboru złożonych ofert dokonano odpowiednio w dniach 20.09.2010 r. oraz 17.11.2010 r. Następnie 30 września 2010 r. oraz 6 grudnia 2010 r. podpisane zostały umowy z firmą Delta Sp.j. Krentowski, Hus, z terminem realizacji, odpowiednio, do 10 i 15 grudnia 2010 r. Łączna wartość dokonanego zakupu wyniosła 780 tys.

Użytkownikami końcowymi zakupionych urządzeń są poniżej wymienione Oddziały Prewencji Policji:

-         Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,

-         Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,

-         Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,

-         Komendy Stołecznej Policji w Warszawie,

-         Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,

-         Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Odnosząc się do kwestii związanych z wykorzystywaniem zakupionych urządzeń, podkreślić należy, że – zgodnie z udzielonymi przez MSWiA wyjaśnieniami – zamawiający nie przewidywał i nie żądał, aby ww. sprzęt posiadał funkcję umożliwiającą obezwładnianie osób za pośrednictwem dźwięku o wysokiej częstotliwości. Ze specyfikacji technicznej zakupionych urządzeń wynika, że prawdopodobnie mają one taką możliwość, jednakże winno się traktować ją jako funkcję dodatkową, na którą zamawiający nie miał wpływu. Należy bowiem zdecydowanie zaznaczyć, że powyższy parametr nie jest i w aktualnym stanie prawnym nie może być wykorzystywany w działaniach Policji.

Reasumując powyższe, stwierdzić należy, że zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany przez Policję podczas prowadzonych działań prewencyjnych.

 

 

Z poważaniem –

....................................................

 

MAŁGORZATA JURAS

główny specjalista

Centrum Informacyjne Rządu

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Etykietowanie:

12 komentarzy

avatar użytkownika Maryla

1. PRZYPOMIJMY SOBIE I PORÓWNAJMY

http://informa24.pl/uzp/22343/Zakup-jednego-urzadzenia-rozglaszajacego-d...


1

Ogłaszający :

Okres brany pod uwagę w czasie generowania wyniku:


od 2010-10-20

do 2011-06-22

Miejscowość inwestora:

Warszawa

Szacunkowa wartość zawartych kontraktów (bez VAT):
22,04 mln zł

Rodzaj zamawaiającego : Administracja rządowa centralna
Nazwa : Komenda Główna Policji

InvestorInfo
Strona www :
Lokalizacja inwestycji : Warszawa
Regon : 01213749700000
Email : zamowieniakgp@policja.gov.pl
Telefon : 022 6012044, 601 59 75
FAX : 022 6011857
Adres : ul. Puławska 148/150


02-624

Warszawa

Informacje ogólne :

Szacowana wartość : 101 tys. - 250 tys.
Kwota wadium : 3 400,00 zł
Typ ogłoszenia : Ogłoszenie o publikacji ogłoszenia
Strona www :

http://www.policja.pl

Stan ogłoszenia : Opublikowany: 2010-11-08
Numer UZP : 316297
Zamieszczenie obowiązkowe : TAK
Ogłoszenie dotyczy : Zamówienia publicznego

Adres strony inwestora :

Adres :

Przedmiot zamówienia
Zakup jednego urządzenia rozgłaszającego dużej mocy-LRAD

Data zakończenia: 15/12/2010

Czy zamówienie zgodne z ustawą o zamówieniach publicznych : NIE

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej : NIE

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej : NIE

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających : NIE

Warunki przystąpienia
Wadium : Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości 3400 PLN

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć :


- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny

odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.

24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku

do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że :


- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu

ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty :a) wypełniony Formularz ofertowy (zalecaną treść formularza zawiera załącznik nr 2 do SIWZ),

b) szczegółowy opis oferowanych urządzeń potwierdzający spełnienie wymagań Zamawiającego przedstawionych w Załączniku nr 1

Informacje dodatkowe
Adres strony internetowej ze specyfikacją zamówienia : http://www.policja.pl

Miejsce gdzie można pobrać specyfikację : KGP Warszawa ul. Domaniewska 36/38

Termin składania ofert : 17/11/2010 10:30

Miejsce składania ofert : KGP Warszawa ul. Domaniewska 36/38

Czy zaliczki : NIE

Termin związania ofertą : okres w dniach: 30(od ostatecznego terminu składania ofert)

Kryteria oceny ofert
Kryteria oceny ofert : najniższa cena

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna : NIE

Tryb udzielenia zamówienia
Tryb udzielenia zamówienia : Przetarg nieograniczony

Czy zmiana umowy : NIE

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Maryla

2. zabezpieczeniem spotkań Polskiej Prezydencji w Radzie UE

Ogłoszenie wskazanych powyżej przetargów wynikało z konieczności doposażenia Oddziałów Prewencji Policji w związku z zabezpieczeniem spotkań zaplanowanych w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie UE, co było zgodne z Harmonogramem składania wniosków o uruchomienie rezerwy celowej na realizację zadań w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie polskiej Prezydencji, zatwierdzonym przez Podsekretarza Stanu w MSWiA – pana Piotra Stachańczyka. W dokumencie tym działanie nr 3 «Teleinformatyka» przewidywało zakup 5 szt. Urządzeń rozgłaszających dużej mocy – LRAD. W późniejszym terminie, za zgodą dysponenta środków finansowych (Ministerstwo Spraw Zagranicznych), uzyskano zgodę na zwiększenie zakupu o 1 komplet. Łącznie Policja zakupiła 6 takich urządzeń.

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika natenczas

3. Ciekawe!

...W późniejszym terminie, za zgodą dysponenta środków finansowych (Ministerstwo Spraw Zagranicznych),

...zamawiający nie przewidywał i nie żądał, aby ww. sprzęt posiadał funkcję umożliwiającą obezwładnianie osób za pośrednictwem dźwięku o wysokiej częstotliwości.

Ale zawsze można użyć w wiadomym celu.

...Ze specyfikacji technicznej zakupionych urządzeń wynika, że prawdopodobnie mają one taką możliwość,

Że też fachowcy o tym nie wiedzieli :)))

Ostatnio zmieniony przez natenczas o wt., 05/07/2011 - 16:42.
avatar użytkownika Unicorn

4. "Odnosząc się do kwestii

"Odnosząc się do kwestii związanych z wykorzystywaniem zakupionych urządzeń, podkreślić należy, że – zgodnie z udzielonymi przez MSWiA wyjaśnieniami – zamawiający nie przewidywał i nie żądał, aby ww. sprzęt posiadał funkcję umożliwiającą obezwładnianie osób za pośrednictwem dźwięku o wysokiej częstotliwości. Ze specyfikacji technicznej zakupionych urządzeń wynika, że prawdopodobnie mają one taką możliwość, jednakże winno się traktować ją jako funkcję dodatkową, na którą zamawiający nie miał wpływu."
Jedna wielka bzdura. Istnieje coś takiego jak SIWZ i jeśli nie było takiej opcji w warunkach nie wygraliby przetargu. Trudno uznać, że składający ofertę walnął sobie w ciemno jako dodatkowy bonus taką opcję...Mydlenie oczu.

:::Najdłuższa droga zaczyna się od pierwszego kroku::: 'ANGELE Dei, qui custos es mei, Me tibi commissum pietate superna'

avatar użytkownika Maryla

5. przygotujemy kolejne pismo

tym razem konkretne pytania do wyjasnienia przez p. Piterę.

List z odpowiedzią wysyłam do wiadomości HFPC i RPO, w ślad za listem z wnioskiem.

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Sierota

6. Odpowiedź Centrum Informacyjnego Rządu

to bełkot.

avatar użytkownika sierp

7. Proponowałbym jeszcze zapytać

o to:
http://przetargi.policja.pl/portal/zp/1090/60571/254Cut10KD.html
Zakup elektroniczno-akustycznego urządzenia obezwładniającego wielokrotnego użytku w ilości 40 szt.

Niestety nie jestem w stanie sprawdzić szczegółów - brak plików na serwerze.

Ciekawe też, że w archiwum zamówień z 2010 r. - http://przetargi.policja.pl/portal/zp/1090/2010.html - brak w ogóle informacji o przetargach na LRAD.

avatar użytkownika Maryla

8. @sierp

szykuję pismo do minister Pitera, zapytamy tez o to, z kopią do AI. Nie wiem jakiego zagrożenia w czasie prezydencji spodziewa się MSZ z Policją, że zakupują taki sprzęt na obsługę polskiej prezydencji - szkoda, że nie mamy żadnego europosła, który by spytał premiera-prezydenta Tuska w ramach pytań - własnie słucham z Brukseli.

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika Unicorn

9. A propos

A propos ciekawostek:
http://www.wykop.pl/artykul/813575/rozmowy-kontrolowane/
Awaria czy coś innego? Banki też ostatnio się psują hurtowo...

:::Najdłuższa droga zaczyna się od pierwszego kroku::: 'ANGELE Dei, qui custos es mei, Me tibi commissum pietate superna'

avatar użytkownika Selka

10. @Uni :))

Taka "podgotowka" widać, czyli "przepięcie na lączach" ?
Jak sie instaluje podsłuchy, to różne dziwne rzeczy mogą "w trakcie" sie ujawnić :))
(na miejscu tego wykopowicza zawiadomiłabym swojego szefa - bo to przecież telefon jego firmy (służbowy) chwilowo "zwariował"! Obawiam się, że zadziałało (niechcący) w drugą stronę? :))

Selka

avatar użytkownika Unicorn

11. Echa

Echa sprawy:
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/533670,policja_bedzie_mogla_oglusz...
Dobry tytuł. Ogłuszanie ryb w stawie...
Wszystko dla nas! Dla naszej przyszłości i bezpieczeństwa!
"Proponuje się także, aby policja i inne służby miały możliwość szerokiego stosowania urządzeń o właściwościach obezwładniających, łzawiących, ogłuszających. Czy mundurowi będą mogli korzystać z LRAD-ów, które są wykorzystywane do ogłuszania?

Urządzenie to z całą pewnością będzie służyło ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego podczas prowadzonych działań prewencyjnych, a nie w celu powodowania obrażeń, jakich obawiają się organizacje wolnościowe."

:::Najdłuższa droga zaczyna się od pierwszego kroku::: 'ANGELE Dei, qui custos es mei, Me tibi commissum pietate superna'

avatar użytkownika natenczas

12. W innym miejscu pisze:

Zakupione przez policję urządzenia emitujące fale dźwiękowe o wysokim natężeniu będą używane tylko do podawania komunikatów głosowych, np. podczas dużych manifestacji, a nie jako środek przymusu bezpośredniego - powiedział PAP rzecznik KGP Mariusz Sokołowski.

[...] "Zależy nam na tym, żeby mieć nagłośnienie, bo w przypadku różnego rodzaju manifestacji, zgromadzeń, szczególnie tych, które mają miejsce w dużych miastach, potrzebne jest nam zwrócenie się czasami do bardzo dużej liczby osób" - powiedział.

Dodał, że chodzi o komunikaty porządkowe policji, np. wzywające do rozejścia się czy informujące o sankcjach karnych za łamanie prawa. "Chodzi tylko i wyłącznie o dobre urządzenie nagłaśniające, dzięki któremu będziemy mogli dotrzeć do bardzo wielu osób w trakcie różnego rodzaju imprez masowych" - powiedział Sokołowski.

Ocenił także, że "każdy dobrze działający głośnik", który jest używany podczas koncertów, można uznać za środek paraliżujący, bo "będzie wywoływał ból czy dźwięczenie w uszach".

"Nie bardzo wierzę w obecne przekonywania policji" - podkreślił z kolei w rozmowie z PAP sekretarz zarządu HFPC Adam Bodnar. "Po co kupować sprzęt za takie pieniądze, skoro ten sam efekt policja może osiągnąć z porządnych megafonów, które są zapewne na wyposażeniu policji, a jeśli nie, to na pewno są dużo tańsze" - zaznaczył. [...]

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/525287,policja_nie_ma_zamiaru_obez...