WSPÓŁCZESNA DEFINICJA KOMUNIZMU

avatar użytkownika michael

*

Przedruk z publikacji w Salon24 z dnia 10.08.2007 stale uzupełnianej o kolejne kroki precyzowania definicji komunizmu.

http://michael.salon24.pl/50753,wspolczesna-definicja-komunizmu

Rosyjska ruletka i perspektywy porozumienia wyborczego SLD z mniejszością niemiecką, to konwencjonalne zadanie cybernetyki społecznej, polegające na sterowaniu społeczeństwem w totalnej wojnie informacyjnej. Nic więcej. 

Najsprawniejszą formacją, posługującą się tymi metodami jest opisana kiedyś przez Feliksa Konecznego cywilizacja turańska, wywodząca się z imperium Czyngis Chana. Nie napisałem z zimnym rozmysłem o „imperium mongolskim”. Cechą cywilizacji turańskiej jest zupełny indyferentyzm narodowy, religijny i ideologiczny. Liczy się tylko wspólnotowe myślenie, podporządkowane woli imperatora. Cywilizacja turańska osiedliła się i znalazła swoją doskonałą realizację w Cesarstwie Rosyjskim i królestwie Pruskim, od początku ich istnienia. Skolonizowała te dwa Państwa, przegryzła się w europejskim kotle i oddestylowała w swojej postaci dojrzałej, w formie komunizmu. Komunizm jest postacią dojrzałą, wysublimowanym okazem suwerena, żywe imago cywilizacji turańskiej. Najlepszym jej przedstawieniem jest model komunizmu, jako pasożyta. Jest on niestety sprzeczny z dominującym w Świecie poglądem.  

Jądro tej sprzeczności jest takie:-    Dominująca współcześnie definicja komunizmu zakłada, że jest to system społeczno-polityczny, stworzony w myśl zasad ideologii komunistycznej.

-    Ideologia komunistyczna [1] powszechnie uznawana jest za system poglądów [Ω], głoszący program całkowitego zniesienia ucisku i wyzysku społecznego, postulujący powszechną równość  i sprawiedliwość oraz zbudowanie społeczeństwa bezklasowego, na zasadzie społecznej własności środków produkcji i sprawiedliwego podziału dóbr. Są to przesłanki realizacji zasad równości we wszystkich dziedzinach życia społecznego.  

Istnieje subtelna różnica pomiędzy filozofią, a ideologią [2]Filozofia może dostarczać światopoglądu, albo być jego uporządkowaną logicznie wersją. Ideologie traktują filozofię instrumentalnie, czerpiąc z niej te elementy, które uzasadniają jej założenia lub pozwalają ukrywać rzeczywiste cele ideologów. Konflikt pomiędzy, powszechnie uznanym  znaczeniem pojęcia komunizmu, a realną zawartością tego pojęcia, jest dramatyczną treścią tej sprzeczności.

Zwracam uwagę na szczególnie groźne skutki definiowania komunizmu przez konkretną ideologię, chociażby tę, która była podana w powyższej definicji. Prowadzi to do następującego rezultatu logicznego:

-    Powszechnie zakłada się, że atrybutem komunizmu jest tylko system poglądów [Ω]. Każdy twór, którego atrybutem nie jest system [Ω], nie jest uznawany za komunizm. Jest to błąd logiczny polegający na nietrafnym wyborze kryterium.

Uzasadnienie:  

Prawdziwemu komunizmowi jest obojętne, jakim systemem poglądów będzie się on posługiwał, może to być [Ω], albo każdy inny. Komunizm zmienia deklarowane systemy poglądów jak rękawiczki. Jest mu też zupełnie obojętne, jaki zadeklaruje cel, bo prawdziwy jest ukryty. Cel deklarowany jest maską i zarazem narzędziem używanym do zniszczenia systemu ideologicznego atakowanej ofiary. Cel ideologiczny, deklarowany przez komunizm, jest antyideologią, dobieraną stosownie do tej ideologii, która ma być zniszczona. Współczesną maską komunizmu jest "poprawność polityczna" i "zasady równości" we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Używając metafory:

-    Prawdziwym atrybutem  bandyty jest napad, a nie użyta w czasie napadu maska. Bandyta najchętniej do każdego napadu używa innej maski, więc każda z tych masek powinna być traktowana wyłącznie jako maska, a nie jako element rysopisu. Ważnym atrybutem komunizmu, przepraszam – bandyty, jest skłonność do korzystania z takiej maskarady – a nie maska, jako taka. 

Nieprawdziwe jest również twierdzenie, jakoby komunizm upadł razem ze Związkiem Sowieckim. Nieprawdą jest, że komunizm nie istnieje, jako problem cywilizacyjny. Przeciwnie, komunizm istnieje, ma się dobrze, nadal się rozwija i jest ważnym sprawcą aktualnych problemów naszej cywilizacji. Jest to sprzeczne z głównym założeniem tezy Francisa Fukuyamy, zawartej w jego „The End of History and the Last Man”[3]. Fukuyama popełnił opisany wyżej błąd – komunizm nie upadł, komunizm się schował.

Komunizm XXI wieku, nieco tylko zmienił technikę maskowania, dostosowując się do zmiany warunków. Maskuje się skutecznie, używa nieco innej frazeologii, ale jego istotne atrybuty nie zmieniły się. Komunizm dzisiaj, w 2007 roku, jest nawet agresywniejszy i bardziej destrukcyjny, niż kiedykolwiek. Do przeprowadzenia dowodu sformułuję współczesną definicję, wyprowadzoną z modelu komunizmu, jako formacji pasożytniczej. Przyjmuję hipotezę, że cechy, odkryte przez pruski Sztab Generalny są rzeczywiście atrybutami komunizmu. Przedstawiona niżej definicja jest wersją roboczą, którą proponuję jako wniosek z przedstawionego wcześniej rozumowania. 

__________________________________

WSPÓŁCZESNA DEFINICJA KOMUNIZMU
(10 sierpnia 2007)

Komunizm jest grupą wpływu, złożoną z ludzi interesu, świadomie i celowo realizujących plan zniszczenia systemów etycznych i społeczno-politycznych w państwach, aż do wrogiego przejęcia władzy politycznej, w stopniu umożliwiającym trwałą degenerację prawa państwowego, w sposób zapewniający tej grupie przejęcie kontroli nad gospodarką, w celu długotrwałej pasożytniczej eksploatacji jej zasobów materialnych i ludzkich, pod ochroną prawa państwowego i międzynarodowego. (-) Cel w niej opisany może być osiągany wszelkimi, dostępnymi środkami. (10.08.2007)

  • Ostatnia, podkreślona fraza jest podpowiedzią Aleksandra Ścios. Definicja ta może być uściślana przez wskazanie szczególnych atrybutów komunizmu, pozwalających na jego odróżnienie od podobnych zjawisk, które komunizmem nie są. Zamierzam przeprowadzić pozytywną argumentację, wykorzystując model komunizmu jako pasożyta. Spróbuję wskazać charakterystyczne dla niego sposoby i środki działania, pozwalające na wybranie zestawu kryteriów, ułatwiających jego identyfikację.

__________________________________

Wersja nieco zmodernizowana (20.08.2018):

DEFINICJA KOMUNIZMU
(20 sierpnia 2018)

Komunizm jest zorganizowaną grupą przestępczą, złożoną z ludzi interesu, świadomie i celowo realizujących plan zniszczenia systemów etycznych i społeczno-politycznych w państwach, dążącą do wrogiego przejęcia władzy politycznej, w stopniu umożliwiającym trwałą degenerację prawa państwowego, w sposób zapewniający tej grupie przejęcie kontroli nad gospodarką, w celu długotrwałej pasożytniczej eksploatacji jej zasobów materialnych i ludzkich, pod ochroną prawa państwowego i międzynarodowego. Ten cel zorganizowana grupa przestępcza realizuje wszelkimi dostępnymi, nawet zbrodniczymi środkami.

__________________________________

DEFINICJA WSPÓŁCZESNEGO NEO-KOMUNIZMU
(7 września 2019)

Neo-komunizm jest grupą wpływu, złożoną z ludzi interesu, świadomie i celowo realizujących plan zniszczenia systemów etycznych i społeczno-politycznych w państwach, aż do wrogiego przejęcia władzy politycznej, w stopniu umożliwiającym trwałą degenerację prawa państwowego, w sposób zapewniający tej grupie przejęcie kontroli nad gospodarką, w celu długotrwałej pasożytniczej eksploatacji zasobów materialnych i ludzkich przejmowanych państw, pod ochroną prawa państwowego i międzynarodowego. (-) Cel w niej opisany może być osiągany wszelkimi, dostępnymi środkami.

__________________________________

Wersja tej definicji skorygowana przez kazef w dniu 27.01.2020 roku:

WSPÓŁCZESNA DEFINICJA KOMUNIZMU
(styczeń 2020)

Komunizm jest zorganizowaną grupą przestępczą, złożoną z ludzi interesu (świadomie i celowo posługujących się agenturą wpływu), realizującą plan zniszczenia systemów etycznych i społeczno-politycznych w państwach, dążącą do wrogiego przejęcia władzy politycznej, w stopniu umożliwiającym trwałą degenerację prawa państwowego, w sposób zapewniający tej grupie przejęcie kontroli nad gospodarką, w celu długotrwałej pasożytniczej eksploatacji jej zasobów materialnych i ludzkich, pod ochroną prawa państwowego i międzynarodowego. Ten cel zorganizowana grupa przestępcza realizuje wszelkimi dostępnymi, nawet zbrodniczymi środkami.

___________________________________________________________________

Dalsza dyskusja o klasyfikacji partii politycznych przeprowadzona 29 listopada 2020 roku.

Po wydarzeniach jesieni w której nastąpiła druga fala pandemii COVID21 doszedłem do następującego  wniosku: 

Otóż jednowymiarowe lub nawet dwuwymiarowe modele spektrum podziałów politycznych zakładające klasyfikację partii politycznych jako partii prawicowych lub lewicowych we współczesnych warunkach XXI wieku już zdecydowanie nie odpowiadają realnemu stanowi rzeczywistości tak dalece, że jest to przyczyną intelektualnego chaosu albo dysonansu poznawczego, czyli powszechnego niezrozumienia rzeczywistości we współczesnej domenie publicznej.

Po pierwsze, już od prawie dziewięćdziesięciu lat wiadomo, że hitlerowski nazizm czy "faszyzm" niemieckiej III Rzeszy jest homeomorficzny z rosyjskim komunizmem marksistowsko-leninowskiego Związku Sowieckiego, szczególnie w swojej drastycznej postaci reżimu Józefa Stalina. Różnice pomiędzy tymi formacjami są na poziomie "drugorzędnych cech politycznych" ograniczających się do kolorów, mundurów, znaków, języków czy lokalnych tradycji i procedur. Tu swastyka, tam gwiazda, tu gestapo, tam NKWD, tu obóz koncentracyjny, a tam gułag, ale istotna totalitarna treść pozostaje ta sama.

Drugą przyczyną dysonansu poznawczego jest kryzys kalendarzowy, wynikający z aroganckiego datowania początku komunizmu od daty wydania fundamentalnego dzieła Karola Marksa "Kapitał" ("Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie" 1867). Tymczasem historyczne zjawiska rewolucji francuskiej 1789 - 1799  są na bardzo podobnej zasadzie homeomorficzne ze zjawiskami rewolucji bolszewickiej w Rosji albo hitlerowskiego reżimu niemieckiej III Rzeszy. Można by postawić taką hipotezę, że komunizm pojawił się w roku 1789, czyli kilkadziesiąt lat przed swoim własnym pojawieniem się pod postacią marksizmu.

Rozwiązanie jest proste - marksizm, to nie komunizm. Feliks Koneczny określał podobne zjawiska cywilizacyjne przez właściwości cywilizacji turańskiej. W artykule o klasyfikacji partii politycznych opisane są dwa warianty "spektrum" Andrew Heywooda [link] - spektrum liniowe lub spektrum w kształcie podkowy (Waldemar Wojtasik), w których po lewej stronie jest lewicowy totalitaryzm zwany komunizmem, a po prawej stronie prawicowy totalitaryzm zwany faszyzmem. I to jest właściwe źródło współczesnego dysonansu poznawczego. Po prostu nie można dwóch lub wielu homeomorficznych zjawisk definiować różnymi definicjami tylko ze względu na inne niż istotne kryteria.

Totalitaryzm jest totalitaryzmem i jest dość dobrze zdefiniowany jako "system polityczny, zmuszający wszystkich ludzi do podporządkowania się obowiązującej i jednie słusznej ideologii i nieograniczonej władzy jednej partii, kontrolującej wszystkie dziedziny życia i dyskryminującej aż do wykluczenia wszelkiej innej władzy, idei i kultury."

Wszystkie totalitaryzmy, sowiecki w Rosji, jakobiński we Francji, czy faszystowski w Niemczech są homeomorficzne we wszystkich swoich istotnych kryteriach definiujacych totalitaryzm i każdy z nich ma wszystkie właściwości zawarte w kazdej z przedstawionych wyżej wariantach "Współczesnej Definicji Komunizmu". Proponuję więc eksperyment poznawczy polegajacy na odrzuceniu pojęć "lewicy" i "prawicy" jako nieistotnych w definicji totalitaryzmów typu faszystowkiego i komunistycznego i zidentyfikujmy faszyzm i komunizm z totalitaryzmem. I wtedy otrzymamy:

DEFINICJA WSPÓŁCZESNEGO KOMUNIZMU JAKO TOTALITARYZMU
(29 listopada 2020 roku)

Komunizm jest totalitaryzmem zorganizowanej grupy przestępczej, złożonej z ludzi interesu (świadomie i celowo posługujących się agenturą wpływu), realizujących plan zniszczenia systemów etycznych i społeczno-politycznych w państwach, dążąc do wrogiego przejęcia władzy politycznej, w stopniu umożliwiającym trwałą degenerację prawa państwowego, w sposób zapewniający tej grupie przejęcie kontroli nad gospodarką, w celu długotrwałej pasożytniczej eksploatacji jej zasobów materialnych i ludzkich, pod ochroną prawa państwowego i międzynarodowego. Ten cel zorganizowana grupa przestępcza realizuje wszelkimi dostępnymi, nawet zbrodniczymi środkami.

DEFINICJA WSPÓŁCZESNEGO KOMUNIZMU JAKO TOTALITARYZMU
27 października 2022 roku

Komunizm jest totalitaryzmem zorganizowanej grupy przestępczej, złożonej z ludzi interesu (świadomie i celowo posługujących się agenturą wpływu), realizujących plan zniszczenia systemów etycznych i społeczno-politycznych w państwach, dążąc do wrogiego przejęcia władzy politycznej, w stopniu umożliwiającym trwałą degenerację relacji publicznych oraz prawa państwowego i prywatnego w sposób zapewniający tej grupie przejęcie kontroli nad gospodarką, w celu długotrwałej pasożytniczej eksploatacji jej zasobów materialnych i ludzkich, pod ochroną prawa państwowego i międzynarodowego. Ten cel zorganizowana grupa przestępcza realizuje wszelkimi dostępnymi, nawet zbrodniczymi środkami.

27 października 2022 roku, w felietonie "WIELKA POLSKA albo Polska mała" wprowadziłem ważne uzupełnienia tej definicji, zaznaczone kurysywą, precyzujące zakres znamiennych dla komunizmu działań. Chodzi o świadome i celowe działania zmierzające do degeneracji relacji publicznych oraz prawa państwowego i prywatnego oczywiście w celu zagwarantowania bezkarności prowadzonych działań.

 

DEFINICJA WSPÓŁCZESNEGO TOTALITARYZMU
11 listopada 2022 roku

Totalitaryzm jest władzą zorganizowanej grupy przestępczej, złożonej z ludzi interesu (świadomie i celowo posługujących się agenturą wpływu), realizujących plan zniszczenia systemów etycznych i społeczno-politycznych w państwach, dążących do wrogiego przejęcia władzy politycznej, w stopniu umożliwiającym trwałą degenerację relacji publicznych oraz prawa państwowego i prywatnego w sposób zapewniający tej grupie przejęcie kontroli nad gospodarką, w celu długotrwałej pasożytniczej eksploatacji jej zasobów materialnych i ludzkich, pod ochroną prawa państwowego i międzynarodowego. Ten cel zorganizowana grupa przestępcza realizuje wszelkimi dostępnymi, nawet zbrodniczymi środkami.

11 listopada 2022 roku

______________________________________

Pojęcie totalitaryzmu jest synonimem następujacych pojęć:
1. Komunizm
2. Liberalna demokracja.

Definicję tych pojęć możemy otrzymać podstawiając w powyższej definicji jedną z tych dwóch nazw w miejsce nazwy totalitaryzmu

 * * *

STRATEGIA TOTALITARYZMU vel KOMUNIZMU

Strategia i program inwazji pasożyta ujawnia, które zjawiska są działaniami agresora, a które są skutkami jego działań:

1.      Komunizm wykorzystuje do perfekcji pasożytniczą strategię mimikry, zdobywa poparcie w taki sposób, by jego prawdziwe działania oraz jego cele mogły być możliwie najdokładniej ukryte. Rozpoznanie i ujawnienie agresora może nastąpić dopiero po analizie przyczyn, objawów i skutków choroby oraz mechanizmów jej rozwoju.

2.   Komunizm niszczy, zawłaszcza i modyfikuje systemy organizmu ofiary, tak aby te systemy wspomagały jego działania. „Przeprogramowuje” cały atakowany organizm społeczny, by realizował pasożytniczy program agresora. Identyfikacja tej strategii jest niezbędna do odróżnienia agresora od jego narzędzi. Dobrym przykładem, jest wskazana cynicznie przez samego Lenina kategoria użytecznych idiotów, gorliwie realizujących program pasożyta:  

„Użyteczni idioci” są beznamiętnie używani do brudnych celów, są w ukryty sposób finansowani albo korumpowani, po zużyciu są zwykle porzucani lub eliminowani. Do kategorii tej zaliczają się tłumy ideologów, manipulatorów, różnych aktywistów i agitatorów oraz naiwnych rewolucjonistów posługujących się terrorem fizycznym i intelektualnym, kłamstwem, dezinformacją i czarną propagandą. Głównym narzędziem współczesnego komunizmu są środki masowego przekazu, media manipulujące opinią publiczną, wykorzystujące różne uprzedzenia i postawy roszczeniowe, celowo pobudzaną nienawiść, złość i inne niskie pobudki. Media są klasycznymi narzędziami cybernetyki społecznej komunizmu. Szczególną grupą użytecznych idiotów są dziennikarze, bez których media nie mogłyby spełniać roli tego narzędzia.

Antoni Ossendowski powiedział, że "Nowy ustrój jest „dyktaturą dziennikarzy”, a dokładnie ich przemocą w służbie kłamstwa. „Naszą najważniejszą bronią jest druk",  stwierdził Stalin w 1921 roku". "W służbie kłamstwu" Krzysztof Raszyński.                                   

Komunistyczny totalitaryzm realizuje totalne niszczenie systemów etycznych, społecznych i politycznych oraz wszelkich ideologii i wartości, otwarcie kieruje agresję na sferę aksjologii. Bezwzględnie posługuje się „użytecznymi idiotami”, rekrutowanymi z szeregów czołowych intelektualistów (typu Heideggera albo Sartre’a i wszystkich ich następców), a także podrzędnych reinterpretatorów różnych ideologii. Używa zacietrzewionych, a niewiele rozumiejących, łatwych do manipulowania gromad populistów, alterglobalistów, ekologów, feministek, gejów i innych bojowników o wszelką równość i poprawność polityczną, wliczając w to fundamentalistycznych terrorystów, dziennikarzy, polityków - bojowników o cokolwiek. Gawriła Princip, Al Kaida, Baader Maeinhoff albo Greenpeace, zupełnie wszystko jedno.

Komunizm czyni to niezmiennie od XIX wieku, po XXI stulecie. W XXI wieku agresja aksjologiczna komunizmu dzieje się pod przykryciem poprawności politycznej, forsującej wszystkie tezy oficjalnej definicji komunizmu, jako systemu społeczno-politycznego oraz ideologii „ustroju sprawiedliwości społecznej”, w całej pełni wykorzystując sprzeczność wskazaną powyżej. Z retoryki tego ataku zniknęło tylko słowo „komunizm”, treść i metody pozostały bez zmiany.

3.   Główną strategią inwazji komunistycznego totalitaryzmu jest niszczenie zdolności do samoregulacji wszystkich procesów społecznych w atakowanym kraju. Działanie to skierowane jest przeciwko funkcjom i mechanizmom życia społecznego, obejmuje całą przestrzeń społeczną i wszystkie sfery prywatne i publiczne. Komunizm jest totalitarny nie dlatego, że oddziałuje siłą, ale z tego powodu, że wywiera destrukcyjną presję na wszystkie procesy społeczne.

Inwazja komunistycznego totalitaryzmu jest aksjologiczna, bo jest totalnym atakiem ideologicznym, wymierzonym przeciwko wartościom cywilizacyjnym, przeciwko całemu systemowi etycznemu i wszelkim normom moralnym, przeciwko wszystkim sferom więzi społecznej i organizacji społeczeństwa. Komunizmowi zależy na sparaliżowaniu wszystkiego, co w atakowanym społeczeństwie może być dla niego pożyteczne. Paraliż, dezorganizacja, destrukcja, nic się nie może udać. Nawet budowa obwodnicy Augustowa. Jest to najtrudniejszy do zrozumienia i wyobrażenia atrybut komunizmu. Jest to jednak konwencjonalne zadanie cybernetyki społecznej, polegające na sterowaniu społeczeństwem w totalnej wojnie ideologicznej. 

Nie jest możliwe zestawienie listy zjawisk społecznych, które mogą być celem ataku w totalnej wojnie ideologicznej. Ujawnienie strategii i programu inwazji pasożyta stwarza warunki do efektywnej demistyfikacji jego poczynań i otwiera możliwość opracowania programu terapii, wskazującego konkretne cele, których osiągnięcie może prowadzić do skutecznego zniszczenia pasożyta oraz usunięcia skutków jego destrukcyjnej działalności.

PRZYPISY:

[1]  Ideologia komunistyczna bywa utożsamiana z „naukowym, marksistowskim poglądem na świat”. Pogląd ten, jest rzekomo kompletną filozofią, zawierającą ontologię - czyli marksowską teorię bytu, epistemologię - czyli marksistowską dialektykę i teorię poznania, aksjologię, – czyli koszmar materializmu historycznego jako filozofii społecznej oraz ekonomię polityczną socjalizmu. Ten twór zawierał także leninowską teorię rewolucji i państwa „nowego typu”, czyli totalitarnej dyktatury proletariatu. Zamieściłem ten przypis, aby zasygnalizować, że marksizm istnieje i nie jest pustym tworem teoretycznym. Może byłoby dobrze, gdyby był pusty. Ale nie jest. I nadal jest źródłem myśli współczesnej lewicy, która wyparła się Marksa, ale razem z całą filozofią i wszelką inną nauką. Zwracam uwagę na brak w marksowskiej teorii rozważań metafizycznych. Marksizm z definicji jest materialistyczny i ateistyczny, więc i anty-teologiczny, co pociąga za sobą antyreligijność ideologii i związanych z tym nurtem poglądów lewicowych. Religia opisywana jest tam jako zjawisko społeczne, które Lenin nazwał „opium ludu”.

[2]  http://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia

[3]  Fukuyama stawia tezę jakoby historia w pewnym sensie skończyła się wraz z upadkiem komunizmu, (czyli państw realnego socjalizmu) i przyjęciem przez większość krajów systemu idealnego - liberalnej demokracji.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Francis_Fukuyama

 

* * *

Dyskusja na ten temat trwa, włączył się do niej Matix tekstem zatytułowanym „Skutki moralne myśli Marksa”. Matix znakomicie nawiązuje do zupełnie nie dostrzeganej warstwy moralnej, ukrytej za ekonomizmem marksizmu. W tym tekście Matix interesująco nawiązał do artykułu „Marks nie chciał dyktatury” Krzyszttofa Iszkowskiego, redaktora magazynu „Europa”. Wystarczy autorska sugestia. MARKSIZM U NAS SPROWADZONY ZOSTAŁ DO BEŁKOTU. To jest rzeczywiście źródło sporych kłopotów w zrozumieniu najważniejszego zła, które dręczy teraz Polskę.

 

* * * 

Pomysłodawcą mojego dzisiejszego, wcześniejszego artykułu „Dyskusja o przemianie ustrojowej PRL w 1989/1990” był *andy, przyczynił się do tego nie tylko uwagami o atrybutach komunizmu, ale i swoim artykułem, do którego oczywiście dołączam link: The show must go on, czyli polskie życie polityczne...

* * *

Free Your Mind pisze o politycznym kotle, o dzieleniu skóry na niedźwiedziu i irracjonalnych lękach politycznych celebrities i ich dworskich uniżonych sług. Mam przerażające mnie wrażenie, że nikt w domenie publicznej nie rozumie, absolutnie nic nie rozumie. Polska Racja Stanu, programy polskiej polityki zagranicznej, które przecież robione są po to by mieszkańcy naszego kraju mieli LEPSZE WARUNKI ROZWOJU, wygodniejszą pozycję w międzynarodowej konkurencji, to wszystko 99,97% dyskutantów całkowicie straciło z oczu. Z Giertychem na czele, oczywiście. Medialna ludność zajmuje się liturgią polityczną jak plemienny szaman, który zapomniał po co to robi. Wzajemne podkręcanie sobie bębenka jest tak jak płachta na oczy. Zaciekłe spory przy publicznej szachownicy, gdzie grają wielkie figury, zaraz obok piaskownicy. Przyjrzyjcie się stronie głównej Salonu24. Od Warzechy na górze, po pstrąga z pliszki na dole. Rozjarzone oczy, gorączka dyskusji, zaraz polecą wióry: - Pionkiem go, pionkiem! A o co w tej grze chodzi? 

Nikogo to nie obchodzi. Nikt nawet nie jest pewien czy to nie warcaby. Kaliszy popis samouwielbienia. Kwaśniewski na urodzinach Kuczmy.   A o co w tej grze chodzi?   

A może to po prostu jest rosyjska ruletka?

 

* * *

A to jest link do tekstu, który warto przeczytać, jest to artykuł mojej ulubionej autorki,  której nie znam osobiście, ale bardzo szanuję: Agnieszka Kołakowska "Polityczna poprawność,  a mentalność totalitarna" Naprawdę warto. Pani Agnieszka pokazuje tam, jak bardzo tradycja francuskiej filozofii Oświecenia łączy się z rewolucyjną myślą Komuny Paryskiej. Jasno widać jak nadaje początek całej późniejszej totalitarnej tradycji XIX i XX wieku. Dlatego tak bardzo mnie razi wiązanie inspiracji Unii Europejskiej z tradycją Rewolucji Francuskiej, przy jednoczesnej antychrześcijańskiej fobii. Jest to wręcz uderzająca dla mnie wspólnotowa myśl "Stalina, Hitlera i niestety Unii Europejskiej". To nie jest przypadkowy zbieg okoliczności. 

* * *

Maryla napisała  „Skandal w Krakowie - walka na pomniki”. 

Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gorzycach -  www.zsgorzyce.cba.pl

_______________________________________________________
następny - poprzedni

6 komentarzy

avatar użytkownika michael

1. Przedrukowuję mój wpis w Salon24.pl z sierpnia 2007,

ponieważ tekst, jak się okazuje, jest aktualny, a w zbiorze BLOGMEDIA24 tego wpisu brak. W roku 2007 Maryla i Ja pisaliśmy w Salonie24, a BLOGMEDIA24 wtedy jeszcze nie istnialy.

avatar użytkownika Maryla

2. @Michaelu

"Komunizm jest grupą wpływu, złożoną z ludzi interesu, świadomie i celowo realizujących plan zniszczenia systemów etycznych i społeczno-politycznych w państwach, aż do wrogiego przejęcia władzy politycznej, w stopniu umożliwiającym trwałą degenerację prawa państwowego, w sposób zapewniający tej grupie przejęcie kontroli nad gospodarką, w celu długotrwałej pasożytniczej eksploatacji jej zasobów materialnych i ludzkich, pod ochroną prawa państwowego i międzynarodowego. (-) Cel w niej opisany może być osiągany wszelkimi, dostępnymi środkami."

Nigdy tak wyraźnie, jak w latach 2008-2015 nie było widać współczesnego komunizmu w praktyce. A jak ten komunizm wżarł się głęboko w tkankę społeczeństwa polskiego, widać po przykładzie TK i środków, jakie sa uruchamiane, dla obrony patologii.

Pozdrawiam serdecznie w Nowym Roku

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

 

avatar użytkownika michael

3. Marylu kochana. Aż dziw, że sformułowanie tej definicji

przyszło mi do głowy w roku 2007. Czyli przed tm koszmarnym czasem, o którym teraz napisałaś.

Ale, pisalismy wtedy oboje w Salon24 i widać, wiedzieliśmy od dawna co jest grane.
Pozdrawiam gorąco.

avatar użytkownika gość z drogi

4. anno domini 2018

i co się zmieniło w omawianym temacie ? nie wiele,albo raczej wiele,co czerwona brukselka chce nas "ukarać za niePOsłuszeństwo " :(

Dobrego Dnia ,Polsko,
wiem,że damy radę,bo innego wyjścia nie mamy
/Miłość Nadzieją i Wiara /

gość z drogi

avatar użytkownika gość z drogi

5. czy w 2007

oczami wyobrażni zobaczylibyśmy polskiego premiera u Ojca Rydzyka ?
moja wyobrażnia tak daleko nie sięga,bo jak TU można by było zobaczyć Tuska ,tego któremu POLSKOŚĆ jest niechcianym bagażem ? i który przed nią zwiał do brukselki ?
serdeczności z TERAŻNIEJSZOŚCI :)

gość z drogi

avatar użytkownika Maryla

6. coraz bardziej

aktualne

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl