Nim był Smoleńsk 2010 - była Warszawa i pałowanie gdańskich stoczniowców

avatar użytkownika Obibok na własny koszt

 Warszawa, dnia 14 czerwca 2010 r./Godło państwowe/ PROKURATURA OKRĘGOWAw WARSZAWIE Wydział III Nadzoru nad Postępowanie...

Warszawa, dnia 14 czerwca 2010 r.
/Godło państwowe/
 
PROKURATURA OKRĘGOWA
w WARSZAWIE Wydział III
Nadzoru nad Postępowaniem
Przygotowawczym
I 5 Dsn 45/09/Śr.Płn
Pan
Karol Guzikiewicz Zastępca Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność"
„Stoczni Gdańskiej" S.A.
adres dla doręczeń
Kancelaria Adwokacka
„Adw. Waldemara Kosińskiego i
Wspólników" 02 - 562 Warszawa
ul.Odolańska58
 

W nawiązaniu do kserokopii notatki urzędowej, sporządzonej ze spotkania w Prokuraturze Generalnej z delegacją pracowników „Stoczni Gdańskiej", w której uczestniczył Pan jako Zastępca Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność" „Stoczni Gdańskiej" S.A., i załączników, nadesłanych do Prokuratury Okręgowej w Warszawie przez Prokuraturę Apelacyjną w Warszawie przy korespondencji z dnia 21 maja 2010 r. o sygnaturze akt Ap I Ko 444/09 uprzejmie informuję, iż w tutejszej Prokuraturze Okręgowej zbadano akta główne i podręczne postępowania przygotowawczego prowadzonego w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ w sprawie 2 Ds. 826/09/IY.

Z analizy tychże akt wynika, iż postanowieniem z dnia 04 kwietnia 2009 r, Prokurator Rejonowy Warszawa Śródmieście Północ wszczął śledztwo w przedmiocie dopuszczenia się w dniu 29 kwietnia 2009 r. w Warszawie czynnej napaści na funkcjonariuszy policji Grzegorza Kaszubę, Bogusława Dybkę, Marcina Posiewkę. Łukasza Tuckiego i Łukasza Korusa w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych podczas zabezpieczania manifestacji 7.wiązkowców „Stoczni Gdańskiej" pod „Pałacem Kultury i Nauki", poprzez rzucanie w wyżej wymienionych zapalonymi petardami, to jest czynu przestępczego określonego w art. 223 kk. 'Do chwili obecnej w postępowaniu przygotowawczym zostały przesłuchane 402 osoby w charakterze świadka, w tym 367 funkcjonariuszy policji.Zebrany materiał dowodowy w postaci zeznań wyżej wymienionych osób i dokumentacji poglądowej, uzyskanej z monitoringu tej manifestacji stoczniowców i pracowników HCP, pozwolił na przedstawienie niektórym manifestującym zarzutu popełnienia przestępstwa określonego w art. 223 kk, polegającego na tym, że w dniu 29 kwietnia 2009 r. podczas zgromadzenia publicznego zwołanego przez Komisję Międzyzakładową NSZZ „Solidarność" „.Stoczni Gdańskiej" SA., odbywającego się przed „Pałacem Kultury i Nauki" w Warszawie po stronie ulicy Emilii Plater, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami i posługując się niebezpiecznymi przedmiotami w postaci petard, płonącej kukły, kamieni, drzewców od flag i transparentów, dopuścili się czynnej napaści na funkcjonariuszy policji w osobach:Łukasza Korusa, Bogusława Dybka, Łukasza Tuckiego, Marcina Posiewki, Grzegorza Kaszuby, Stanisława Junika, Jacka Jaremy, Adama Łukasika, Mirosława Sadowskiego, Arkadiusza Busko, Tomasza Prusińskiego, Marcina Sala, Przemysława Idee, Przemysława Sikorskiego, Andrzeja Annacińskiego, Aleksandra Burek, Józefa Mikołajczyka, Tomasza Majewskiego, Piotra Brzuzy, Sławomira Grzegorzewskiego, Łukasza Kudły, Mariusza Jaślanek, Łukasza Zemboldt, Łukasza Sobczyńskiego, Pawła Sosnowskiego, Piotra Karpińskiego, Pawła Pawlaka, Macieja Antonika, Adama Włodarczyka, Michała Zapały, Szymona Dziudzika, Adama Zieńczuka, ł.ukąszą Jaszczak, Tomasza Piotrowskiego, Piotra Laskus, Roberta Borowiec, Macieja Borowskiego, Mariusza Januszewskiego, Artura Duszaka, Erwina Pilarskiego, Łukasza Patrzylasa, Mariusza Olszewskiego, Łukasza Cichoń, Jarosława Bartocha, Macieja Hawryleckiego, Artura Dobosz, Remigiusza Śliwińskiego, Dariusza Bus, Pawła Baczyńskiego, Macieja Słowińskiego, Adriana Bednarza, Adama Bzowskiego, Macieja Każmierczaka, Radosława Kusy, Krzysztofa Mróz, Bartosza Sobolewskiego, Michała Sosonowskiego, Łukasza Czyżykowskiego, Krzysztofa Fikus, Daniela Lewandowskiego, Roberta Owczarka, Sławomira Piaseckiego, Artura Przymuszały, Karola Radzynianka, Sławomira Rogowskiego, Cezarego Konarzewskiego, Marka Dyjak, Mateusza Szlufik, Łukasza Szóstek, Pawła Ciborowskiego, Marcina Wolnik, Łukasza Żaczek, Adama Partyka, Marcina Boczek, Marcina Brzezińskiego, Mateusza Filipów, Daniela Grzyba, Marka Bartocha, Jacka Spławiszewskiego w ten sposób, że rzucali petardami oraz kamieniami w wyżej wymienionych funkcjonariuszy podczas pełnienia przez nich obowiązków służbowych związanych z zabezpieczeniem przedmiotowego zgromadzenia.Postanowieniami z dnia 18 lutego 2010 r. Prokurator Rejonowy przedstawił zarzut popełnienia takiego przestępstwa Robertowi Puszcz, Karolowi Guzikiewiczowi, Zbigniewowi Stefańskiemu, przy czym wszyscy podejrzani skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień.Ponadto podejrzany Karol Guzikiewicz złożył wniosek dowodowy w czasie tego przesłuchania, polegający na dołączeniu do tego śledztwa jeszcze innych postępowań prowadzonych w Prokuraturze, a dotyczących manifestacji z dnia 29 kwietnia 2009 r., a w szczególności dołączenia postępowania prowadzonego w sprawie l Ds. 591/09/S w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Mokotów, obecnie w VI Wydziale Prokuratury Okręgowej w Warszawie pod sygnaturą akt VI Ds. 52/10. Powyższy wniosek uzasadnił tym, że dla oceny obiektywnej ma znaczenie czy „rzekomi pokrzywdzeni" w niniejszej sprawie nie są sprawcami przestępstwa w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, zaś odrębność prowadzenia tych postępowań ma jego zdaniem doprowadzić do uniemożliwienia obiektywnego wykrycia przebiegu zdarzenia i zachowań uczestników tej manifestacji, gdyż w trakcie tej manifestacji obrażeń w postaci oparzeń przy użyciu środków chemicznych odniosło prawie 300 osób, z tego 20 osób zostało hospitalizowanych.W tym miejscu należy podnieść, iż powyższy wniosek dowodowy jest nie zasadny, albowiem w obu tych postępowaniach funkcjonariusze policji i osoby manifestujące mogą występować w różnych jego rolach i korzystać ze stosownie odpowiadających im prawom podejrzanego bądź pokrzywdzonego, a w jednym postępowaniu nie może być żadna osoba mająca status zarówno podejrzanego jak i pokrzywdzonego.Natomiast nie stwierdzono zaistnienia jakiejkolwiek przeszkody aby Prokurator Rejonowy Warszawa Śródmieście Północ dołączył do tego śledztwa materiał dowodowy uzyskany w postępowaniu przygotowawczym o którym wspomniał podejrzany Karol Guzikiewicz, co też zostało uczynione.W dalszym toku przedmiotowego postępowania są przeprowadzane czynności zmierzające do ustalenia fotoreporterów z poszczególnych stacji telewizyjnych oraz mediów papierowych, którzy byli obecni na manifestacji, co pozwoli na ich przesłuchanie w charakterze świadka, oraz do ustalenia pozostałych sprawców tej czynnej napaści na funkcjonariuszy policji.W dotychczasowym toku postępowania nie stwierdzono naruszenia uprawnień któregokolwiek z podejrzanych w sprawie czy też obrońcy, to jest adw. Waldemara Kosińskiego.W tej sytuacji, uwzględniając całokształt przedstawionych okoliczności świadczących o prawidłowym prowadzeniu przedmiotowego śledztwa oraz brak zasadnych argumentów przeciwnych, również mając na uwadze nadesłaną notatkę urzędową wraz z załącznikami, nie stwierdzono aby ono było prowadzone tendencyjnie czy jednostronnie.

 
Zastępca Prokuratora Okręgowego
 
Podłużna pieczątka o treści:
 
Prokurator Okręgowy
       w Warszawie
Ryszard Rogatko
/podpis nieczytelny/
 
 
 
Stopka o treści: ul. Chocimska 28 00-791 Warszawa tel.(022)21-73-202 fax.( 022) 21-73-203
 

********************

Warszawa, dnia 18 lutego 2010 roku
Sygn. akt 2Ds 826/09/IV
 
 
POSTANOWIENIE
 
o przedstawieniu zarzutów - o uzupełnieniuo zmianie postanowienia o . przedstawieniu zarzutów*)
Krzysztof Klimkiewicz asesor Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście uwzględniając dane zebrane w sprawie o sygn. j.w. na podstawie art. 313 § l i 2 kpk - 314*)
Postanowił
 
przedstawić Karolowi Guzikiewiczowi s. Zygmunta ur. ******** roku w ******* zarzut, o to, że w dniu 29 kwietnia 2009 roku podczas zgromadzenia publicznego zwołanego przez Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej S.A., odbywającego się przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie po stronie Emilii Plater na wysokości Sali Kongresowej działając wspólnie i w porozumieniu z Robertem Puszcz, Zbigniewem Stefańskim i innymi nieustalonymi uczestnikami zgromadzenia posługującymi się niebezpiecznymi, przedmiotami, używając niebezpiecznych przedmiotów w postaci petard, płonącej kukły, kamieni, drzewców od flag i transparentów dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji w osobach Łukasza Korusa, Bogusława Dybka, Łukasza Tuckiego, Marcina Posiewki, Grzegorza Kaszuby, Stanisława Junika, Jacka Jaremy, Adama Łukasika, Mirosława Sadowskiego, Arkadiusza Busko, Tomasza Prusińskiego, Marcina Sala, Przemysława Idee, Przemysława Sikorskiego, Andrzeja Armacińskiego, Aleksandra Borek, Józefa Mikołajczyka, Tomasza Majewskiego, Piotra Brzuzy, Sławomira Grzegorzewskiego, Łukasza Kudły, Mariusza Jaślanek, Łukasza Zemboldt, Łukasza Sobczyńskiego, Pawła Sosnowskiego, Piotra Karpińskiego, Pawła Pawlak, Macieja Antonika, Adama Włodarczyka, Michała Zapały, Szymona Dziudzika, Adama Zieńczuka, Łukasza Jaszczak, Tomasza Piotrowskiego, Piotra Laskus, Roberta Borowiec, Macieja Borowskiego, Mariusza Janu szewskiego, Artura Duszaka, Erwina Pilarskiego, Łukasza Patrzylasa, Mariusza Olszewskiego, Łukasza Cichoń, Jarosława Bartocha, Macieja Hawryleckiego, Artura Dobosz, Remigiusza Śliwińskiego, Dariusza Bus, Pawła Baczyńskiego, Macieja Słowińskiego, Adriana Bednarza, Adama Bzowskiego, Macieja Kaźmierczaka, Radosława Kusy, Krzysztofa Mróz, Bartosza Sobolewskiego, Michała Sosonowskiego, Łukasza Czyżykowskiego, Krzysztofa Pikus, Daniela Lewandowskiego, Roberta Owczarka, Sławomira Piaseckiego, Artura Przymuszały, Karola Radzyniaka, Sławomira Rogowskiego, Cezarego Konarzewskiego, Marka Dyjak, Mateusza Szlufik, Łukasza Szóstek, Piotra Ciborowskiego, Marcina Wolnik, Łukasza Żaczek, Adama Partyka, Marcina Boczek, Marcina Brzezińskiego, Mateusza Filipów, Daniela Grzyba, Marka Bartocha, Jacka Spławiszewskiego w ten sposób że rzucał petardami oraz płonącą kukłą w wyżej wymienionych funkcjonariuszy podczas pełnienia przez nich obowiązków służbowych związanych z zabezpieczaniem przedmiotowego zgromadzenia
tj. o czyn z art. 223 k.k.
                                                                                              podpis prokuratora
 
                                                                                              Podłużna pieczątka o treści:
                                                                                  Asesor Prokuratury Rejonowej
                                                                                              Warszawa-Śródmieście
                                                                                               Krzysztof Klimkiewicz
 /Podpis nieczytelny/
 
Treść 'postanowienia ogłoszono mi w dniu 15.03.2010 r. oraz pouczono o prawie żądania - do czasu zawiadomienia mnie o terminie zaznajomienia z materiałami śledztwa - dochodzenia*) - podania ustnych podstaw zarzutu(ów), a także sporządzenia uzasadnienia postanowienia na piśmie (art. 313 § 3 kpk).
W związku z tym zgłaszam – nie zgłaszam*) takiego żądane(a).
 
                                                              podpis podejrzanego
Odręczny podpis czytelny: Guzikiewicz
        13.03.2010 r.
 

*****************

Tak wyglądał PRL TuSSka 29 kwietnia 2009 roku w Warszawie:

Strach w oczy zaglądał temu "bohaterowi" w złej sprawia, prawda?

Karol Guzikiewicz.

Fotografia: Obibok na własny koszt - trofea z pokojowuch manifestacji w rzekomo wolnym PRL Bis, który został nazwanym dla niepoznaki III RP.

Tak jak ta flaga Solidarności wygląda ta rzekoma wolność, którą 25 lat  ustanowiali zdrajcy z Magdalenki i przy kanciastym stole.

Wolność w PRL Bis wyglądała i wygląda tak, jak na załazczonych wyżej postanowieniach i oskarżeniach prokuratorskich oraz fotografiach, które niczym się nie różnią od tych ze stanu wojjennego, bo według mnie jest tylko nieznaczna różnica w stosunku od ustanawiaczy i obrońców władzy ludowej, prawda?

I kto na kogo w Warszawie napadł, bo według ilości tam skoszarowanego czarnego ZOMO to napaści na Stoczniowców dokonali ta milicyjna dzicz różnej maści komuszych i lewacjich wałkoni w służbie reżimu PRL Bis.

Napisałbym tu w tym miejscu kto - z imienia, nazwiska i pełnionych funkcji państwowych - powinien wówczas być między gdańskimi stoczniowcami na tej manifestacji w dniu 29 kwietnia 2009 roku,  którzy na plecach pałowanych, polewanych i gazowanych stoczniowców gdańskich weszli na najwyższe stołki władzy w słoikowej warszawce.

W mojej galerii zbajduje się album z fotografiami z manifestacja Solidarności Stoczni Gdańskiej w Warszawie w dniu 29 kwietnia 2009 roku. Fotografie autorstwa Pana Jaworskiego: plus.google.com/photos/108910137865025242278/albums/5986639509368550785

 

napisz pierwszy komentarz