Orlęta Lwowskie

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

 

 

 Pod koniec I Wojny Światowej rozpadały się jak domki z kart wielowiekowe monarchie Romanowych, w których żyłach nie płynęła ani jedna krwi założyciela dynastii;
Dynastii niemieckich i germańskich, Habsburgów,  Hohenzollernów.
 W dniach 25 i 26 października 1917 roku, w Rosji władze przejmuje czerwony tyran, bolszewicy na czele z Leninem, przy pomocy pieniędzy niemieckich, kapitału żydowskiego i być może połowy Świata.
 Lenin -Ulianow, pół Rosjanin, Ćwierć Żyd, ćwierć Niemiec.
    W wyniku I Wojny Światowej, upada największe imperium Świata. Najpierw Rewolucja lutowa Aleksandra Kiereńskiego; 8-15 marca 1917 obala carat za pieniądze obcego żydowskiego kapitału.
 Lenin wydaje rozkaz zamordowania cara, jego żony i piątki  dzieci oraz towarzyszącej im służby. Zostają zamordowani w domu / suterenie / domu inżyniera Ipatiewa w Jekatierinburgu  17 lipca 1918 roku. Zgodnie z bolszewickim zwyczajem, który po wojnie przejęła polsko-sowiecka bezpieka, zwłoki rozrzucono po śmietnikach aby nigdy ich nikt nie znalazł.
Vide Generał brygady August Fieldorf Nil zamordowany 24 lutego 1953 roku. Do dnia dzisiejszego nie odnaleziono zwłok, choć do niedawna  żyli oprawcy:  Alicja i Kazimierz małżonkowie  Graff, pochodzenia żydowskiego, Witold Gatner,też pochodzenia żydowskiego, który nadzorował egzekucję Fieldorfa, Alojzy Grabicki , naczelnik więzienia,lekarz Maksymilian Kasztelański, kat starszy sierżant Śmietański, który uciekł do Izraela.
 
  Moi rodacy, Polanie, którzy nie mogli liczyć na żadne układy z bolszewikami, Niemcami: Habsburgami i Hohenzollernami, postanowili tak lawirować by płynąć między zaborcami jak Odyseusz  między Scyllą a Charybdą. Twórcą takiej polityki był przyszły wielki mąż stanu  Marszałek Józef Piłsudski.
 Według Józefa Piłsudskiego, klucz do odzyskania niepodległości leżał na wschodzie. Ten jego wschodni punkt widzenia był mu zarzucany w czasie Powstań Śląskich, Zwycięskiego Powstania Wielkopolan.
Jozef Piłsudski miał ten dar, że umiał przewidywać. Józef Piłsudski i towarzyszący mu politycy dążyli aby granice Rzeczypospolitej na wschodzie, były takie same jakie utrąciliśmy w czasie zaborów. Tempora mutantur et nos mutamur in illis.Nasi śmiertelni wrogowie; Niemcy, Austriacy, bolszewicy, zaczęli wspierać nacjonalistyczne tendencję narodów i narodowości, które kiedyś w pokojowy sposób stworzyły Rzeczpospolitą Obojga Narodów.  
Nasi zaborcy liczyli, że jeżeli powstanie na gruzach Rzeczpospolitej wiele małych państw, to będzie można je łatwo pokonać. Ukraińska Rada Narodowa powstała 19 października. Powstała na bazie ziem Rzeczpospolitej, które wchodziły w skład zaboru austriackiego. Jej zamiarem było ustanowienie samoistnej Ukrainy.W dniu 1 listopada 1918 roku, Rada ogłosiła utworzenie Zachodnioukrainskiej Republiki Ludowej, która miała być autonomicznym krajem w ramach monarchii habsburskiej. W dniu 13 listopada 1918 roku, uchwalono Tymczasową ustawę zasadniczą o niezależności państwowej ziem ukraińskich byłej monarchii Austro-węgierskiej. Ukraińcy, postanowili Lwów zrobić stolicą nowego Państwa, Ukraińskiej Republiki Ludowej.
W owym czasie we Lwowie mieszkało około 62 % Polaków, 20 % Żydów a Ukraińcy zaledwie 15 %. Nie można mówić, że Lwów był etnicznym miastem Ukraińców. Wręcz przeciwnie, większość to ludność Polska.
  Jak na owe czasy we Lwowie mieszkało stosunkowo niewiele Żydów. Były miasta i miasteczka, gdzie Żydzi stanowili około 40 % mieszkańców. W dniu 1 listopada Polska Komisja Likwidacyjna postanowiła przejąć miasto z rąk zaborców austriackich. Polska Komisja Likwidacyjna, to organ który zarządzał ziemiami Rzeczypospolitej, będącymi pod zaborem austriackim. Komisja miała szerokie kompetencje związane z uregulowaniem stosunków z Austriakami oraz utrzymanie porządku prawnego, celem utworzenia niepodległego państwa polskiego. Ukraińcy wiedząc, ze Komisja Likwidacyjna ma przejąć w majestacie prawa od Austriaków Lwów, postanowiła uprzedzić stronę polską  działaniami wojennymi. Pomogli im  Austriacy, którzy wbrew prawu przekazali Ukraińcom  w dniu 31 października koszary wojskowe, bron, amunicję, arsenał.
 We Lwowie, tymczasową władze sprawował od 10 października Komitet Obywatelski powstały na bazie stowarzyszenia "Straż" W dniu 1 listopada Ukraiński Komitet Wojskowy, dokonał zbrojnego napadu na miasto. Do napadu Ukraińcy wykorzystali żołnierzy z pułków ukraińskich stacjonujących w Galicji w pobliżu Lwowa. Ukraińscy zajęli nie bronione budynki użyteczności publicznej: Namiestnictwo, Sejm, Dyrekcje Policji, Ratusz, Pocztę główną. Polacy matychmiast zaczęli tworzyć punkty oporu. Stworzono dwa bardzo ważne punkty. Pierwszy w Szkole im Henryka Sienkiewicza przy ul. Polnej. W budynku szkoły znajdował się tworzący się batalion kadrowy Wojska Polskiego. Dowodził nim mjr. Zdzisław Tatar -Trześniowski. Zalążek przyszłego Wojska Polskiego, stacjonujący w Szkole nie posiadał broni. Broń organizowały kobiety i dziewczęta z POW, Polskiej Organizacji Wojskowej, którą stworzył w Warszawie w 1914 roku Józef Piłsudski. Mimo ataków Ukraińców, szkoła obroniła się. Drugim polskim punktem oporu był Dom Technika, przy ulicy Issakowicza. Budynek znajdował się w pobliżu szkoły im H. Sienkiewicza. Tym punktem oporu dowodził pchor. Ludwik Wasilewski.
 
 
 

 

profesor doktor inżynier, legionista, major artylerii, obrońca Lwowa, Ludwik Wasilewski, herbu Ostoja,
 

 

Polacy, którzy stanowili większość mieszkańców Lwowa, spontanicznie zaczęli organizować obronę swego miasta. Młodzież akademicka, uczniowie. W ostatnich dniach października  był zwołany do Lwowa, Zjazd Polskiej Młodzieży Akademickiej. Studenci w czasie obrad wystosowali do Ukraińców odezwę:
" narody polski i ruski od wieków wspólnie zamieszkujące tę ziemię, związane są ze sobą tyloma węzłami i interesami, że szukać muszą sposobów wzajemnego współżycia".
 Zebrani na zjeździe postanowili czynnie włączyć się w obronę polskiego Lwowa. Wezwali wszystką młodzież aby stanęła w obronie "tych wszystkich skarbów kulturalnych i ideowych, oraz pełni praw, jakie tu naród polski posiada" Etniczna młodzież Polska, która była większością w Polskim Lwowie, bez przygotowania, uzbrojenia przystąpiła do obrony rodzinnego grodu. Wśród tej młodzieży były wszystkie warstwy społeczne. Dzieci inteligencji, robotników, chłopów, dziewczęta. Ta młodzież swymi bohaterskimi, nadludzkimi czynami zasłużyła sobie na miano największych bohaterów współczesnego Świata.
 
Polacy nazwali ich Orlętami Lwowskimi.
 Orzeł to symbol założycieli Państwa polskiego, Dynastii Piastów. Polacy zamieszkujący Lwów, wielokrotnie zwracali się do Ukraińców o zaprzestanie walk, gdyż wzajemne przelewanie krwi nie ma sensu. Wspólny Komitet Polaków i Ukraińców, opracował odezwę "Do ludności Lwowa" w której informowano,o utworzeniu wspólnego komitetu polsko -ukraińskiego, celem "utrzymania spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zapewnienia aprowizacji miasta. Was, obywatele, wzywamy do zachowania bezwzględnego spokoju. Unikać należy tak ze strony polskiej, jak i ukraińskiej wszystkiego, co by mogło mieć charakter jakiejkolwiek akcji zbrojnej" Odezwa została podpisana przez obie strony:L . Stania, J. Neumanna, S. Niezabitowskiego, E. Adama. M. Clamtacza. Zawarty w dniu 2 listopada rozejm przez Przedstawicieli PKN i Ukraińską Rade Narodową został zerwany. Do zerwania przyczyniła się ukraińska frakcja związana z bolszewikami. Dzień później oficjalnie powstaje Polski Komitet Narodowy. PKN wystosował "Odezwę do ludności Lwowa w której informował o utworzeniu Komendy Naczelnej Wojsk Polskich we Lwowie. Walki o lwów ze zmiennym szczęściem toczyły się od 1 listopada do 20 listopada. Na rozkaz naczelnego Wodza w dniu 20 listopada  w godzinach południowych dotarła odsiecz pod dowództwem ppłk Michała Karaszewicza - Tokarzewskiego herbu Trąby

 

Generał Michał Tadeusz Karaszewicz-Tokarzewski herbu Trąby
 
 O świcie 22 listopada wojska polskie przełamały opór Ukraińców. Porucznik Roman Abraham, wywiesił flagę biało czerwoną ; "jedynie przynależną, tak krajowi, jak i miastu, polską flagę państwową. Lwów wrócił do macierzy. W dniu 26 listopada Rada Miejska Lwowa, podziękowała bohaterskim obrońcom Lwowa. Przyjęto Uchwałę o przyłączeniu Lwowa do państwa polskiego.
 

 

Gen. bryg. dr Roman Abraham
Po wyzwoleniu Lwowa,uczestnik obrony Lwowa, doktor  Adam Próchnik napiszę:
 
"Oswobodzenie Lwowa od inwazji przeważających sił ukraińskich stanowi wyjątkowy fakt, w dziejach Polski, jak w ogóle w dziejach wojen i wojskowości. Zorganizowanie i uzbrojenie kilku tysięcy ludzi w momencie, gdy miasto całe i cały materiał wojenny znajdował się w ręku wroga, trzytygodniowe walki toczone na pozycjach, przechodzących przez sam środek miasta, przy zastosowaniu całego aparatu najbardziej nowoczesnych urządzeń, wynalazków i narzędzi wojennych, to zaiste nawet w okresie wojny światowej, która oduczyła nas dziwić się, rzecz niezwykła i niecodzienna"
 
W drugą rocznicę Wyzwolenia Lwowa, 11 (22) listopada  1920 roku, Wódz naczelny Wojsk Polskich, Józef Piłsudski, odznaczył Lwów Krzyżem Virtuti Militari.
 
 Ja, najstarszy kawaler, wręczam to odznaczenie najmłodszemu z kawalerów — Lwowowi".

 

Herb Wielki Lwowa z Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari

 

Lwów był pierwszym i jedynym polskim miastem, które zostało  odznaczone, Krzyżem Virtuti Militari. W obronie Lwowa brało udział 1421 młodocianych obrońców. Najmłodszy miał 9 lat.Siedmiu po 10.
  Antoś Petrykiewicz, mający lat 13 został najmłodszym bohaterem, odznaczonym Orderem Virtuti Militari.
 

http://blog.surgepolonia.pl/wp-content/uploads/2011/12/Anto%C5%9B-Petrykiewicz.jpg

 

Jaś Petrykiewicz

 

 

Antoś Petrykiewicz zmniejs do lewej
Krzyż Srebrny Virtuti Militari uroczyście nadano poległemu Antosiowi 22 stycznia 1920 r. w rocznicę Powstania Styczniowego. Antoś do dzisiaj jest najmłodszym kawalerem tego najwyższego polskiego odznaczenia wojskowego. Oprócz Virtuti Militari uhonorowano go również pośmiertnie 3-krotnie Krzyżem Walecznych. Zwłoki bohatera złożono na Cmentarzu Obrońców Lwowa w katakumbach
Henryk Zbierzchowski, napisze o Antosiu
 
pamięci ten żołnierz mały,
Który bronił Lwów
Dla Polski Chwały:
Czapka większa od głowy,
Pod którą widać włos płowy
A na obszernym mundurze
Jak ze starszego brata
Na łacie łata, 
Dziura na dziurze.
 http://blog.surgepolonia.pl/wp-content/uploads/2011/12/Orl%C4%99ta-Lwowskie-mo%C5%BCe-jest-w%C5%9Br%C3%B3d-nich-Antek.jpg Orlęta Lwowskie – młodociani żołnierze.
Orlęta Lwowskie – młodociani żołnierze.
 
 
 Polskie dzieci, Orlęta Lwowskie walczyły z najlepszymi oddziałami ukraińskimi Strzelcami Siczowymi. Strzelcy Siczowi,Січові стрільці to legendarne oddziały Ukraińskiej Republiki Ludowej.
Do maja 2008 roku żył,  liczący 104 lata major Aleksander  Sałacki,herbu Kornik, Orlątko Lwowskie. Urodził się 12 maja 1904 roku. Dwukrotnie uczestniczył w walkach o Lwów 1918 i 1920 roku.
 

 

Major Aleksander Sałacki,Orlątko Lwowskie 
 
 
"Zacznę od Ciebie Antosiu, jednego z najmłodszych pacholąt między lwowskimi bohaterami. Pełne Twoje nazwisko i imię: Petrykiewicz Antoni. Miałeś lat 13 i byłeś uczniem drugiej kłosy gimnazjalnej. Wtedy w tej klasie nie uczono jeszcze oficjalnie historii polskiej, tylko mówiono Ci o bohaterach greckich i rzymskich. Ale o polskich bohaterach także wiedziałeś. Nawet dużo! Wiedziałeś o naszych walkach o niepodległość i jak wszyscy Twoi koledzy, zapewne marzyłeś o powstaniu, aby w nim wziąć udział. Tak bowiem jakoś dziwnie ta "austriacka" szkoła wychowywała, że nie potrafiła wychować dobrego, lojalnego Austriaka, tylko buntownika. Taka już była atmosfera, z której nawet Twoi nauczyciele nie mogli się otrząsnąć... Albo nie chcieli...
Gdy więc padły pierwsze strzały ruskie we Lwowie, a odpowiedziały im jazgotliwie polskie, chwyciłeś, malcze, za karabin i stanąłeś u boku "straceńca" Abrahama, na Górze Stracenia. Kąsali was Rusini pociskami karabinów, odgryzaliście się zjadliwie.
Gdy Abraham spełniwszy swoje zadanie otrzymał chlubny, ale prawie niewykonalny rozkaz obrony Persenkówki, poszedłeś za swoim dowódcą. Jakżeż Ci było nie iść. Tobie sztubakowi, kiedy szedł także wasz chorąży, który już "chodził no prawo", zanim go Austriacy "zaasenterowali"?
Na Persenkówce raniono Cię ciężko, podobnie jak chorążego, akademika. Dopiero wtedy wypuściłeś z ręki karabin i bryznąłeś gorącą krwią na zlodowaciały śnieg. Męczyłeś się jeszcze trzy tygodnie w szpitalu w strasznych cierpieniach, zanim od nich nie uwolniła Cię śmierć.
Gdy patrzę no Twą twarzyczkę, wyglądającą z kołnierza mundurka gimnazjalnego, prawie razi mnie na Twej głowie wojskowa furażerka. Gdybyś śmiercią swa nie wykazał był, że byłeś nie gorszym żołnierzem od setek którzy walczyli i umierali na Persenkówce, podejrzewałbym, że sfotografowano Cię w parku Stryjskim bawiącego się w żołnierza z innymi dziećmi"

Autor nie  nieznany.
http://blog.surgepolonia.pl/wp-content/uploads/2011/12/Pomnik-bohater%C3%B3w-na-persnek%C3%B3wce.jpg

 

 

Nieistniejący już dzisiaj pomnik bohaterów na Persenkówce. To tutaj odbyło się jedno z najkrwawszych starć o polskość Lwowa. Na jednej z tablic umieszczono nazwisko Antosia.
 

 

Najmłodsi uczestnicy obrony Lwowa
 
Kukawski Jaś. Najmłodszy obrońca Lwowa. Miał zaledwie 9 lat. Jego karabin był większy od niego.
Petrykiewicz Antoni. Miał 13 lat i był uczniem drugiej klasy gimnazjalnej.
Bitschan Jerzy,  miał lat 14 i zginął od dwóch eksplodujących, ukraińskich pocisków, dnia 21 listopada na cmentarzu Łyczakowskim, przy odsieczy Lwowa.
Jabłoński Tadeusz, lat 14, uczeń trzeciej klasy gimnazjalnej, wykradł się z domu, aby dostać się do polskich szeregów, padł w ataku na Szkołę Kadecką 18 listopada 1918.
Dufrat Jaś (lat 12). Poległ 9 listopada 1918 roku.
Loewenstamm Tadeusz (lat 13)
Wąsowicz Ksawery (lat 13)
Kłosowski Jan (lat 14)
Skawiński Antoni (lat 14)
Wiesner Tadeusz (lat 14)
Baczyński Janusz (lat 15)
Badzyński Stefan (lat 15)
Brojanowski Marian (lat 15)
Doleżal Adolf (lat 15)
Haluza Wilhelm (lat 15)
Manowarda de Jana Franciszek (lat 15)
Szczepański Józef (lat 15)
Walawski Józef (lat 15)
Welser Franciszek (lat 16)
Jan Sałacki (lat 14)

 
 

 

Kobiety poległe w obronie Lwowa

 

 

 
Bieganówna Antonina , lat 23, urzędniczka Namiestnictwo, sanitariuszka.
Franiszynówna Stefania, sanitariuszka.
Kozłowska Stefania, modniarka, lat 17, sanitariuszka.
Niewiadomska Prus Janina, lat 24, Ochot. Legia Kobiet.
Brutelówna Helena, lat 19, sanitariuszka, zmarła 12 I 1919.
Brzozowska Teresa.Chudecka Ludwika, sanitariuszka, lat 28, zmarła 10/II 1919.
Dulębianka Maria, zasłużona działaczka społeczno-polityczna. W imieniu Czerwonego Krzyża, zwiedzając ukraińskie więzienia i obozy internowanych, jeńców i osób cywilnych w Stanisławowie, w Kołomyi, w Tarnopolu, Złoczowie, Mikulińcach i Strusowie, wraz z T.Dzieduszycką i M. Opieńską, zaraziła się tyfusem i zmarła.
Dzieduszycka hr. Teodozja, przełożona sanitariuszek, towarzyszka poprzedniej, również zmarła na tyfus.
Hoboń Józefa (pseudonim Balzer Józef), z Wiednia, lat 21, walczyła w pierwszym szeregu na placówce Bema. Przy niej walczył 14-letni, nieznany ochotnik. Oboje polegli.
Jabłońska Stanisława
Karłowicz Janina Inż., dyrektorka szkoły gospodarczej w Snopkowie.
Kornaszewska Ida, lat 20, seminarzystka, służba pom., zmarła 17 IV 1919.
Katowska Felicja, sanitariuszka, poległa 21 XI 1918.
Lechowin Wanda, kurierka Naczelnej Komendy.
Legionistka nieznana z 2 p, p. Strzelców Lwowskich.,
Matuszkiewicz Maria Stefania z Cepników, służba pom. w Szkole Sienkiewicza .mama Władysława Matuszkiewicza, późniejszego profesora UMCS
Michalik Helena, lat 22, służba kanc., zmarła 28 XI 1920.
Maryniakówna Aleksandra, sanitariuszka, zmarła z ran 18 XI 1918.
Ogibowska Jadwiga.
Paleolog-Juszkiewiczowa Helena.
Płanetówna Karolina, lat 18, szereg. III Odc. poległa 8 XII 1918.
Rogoyska Jadwiga.
Skibniewska Helena.
Sulimirska Felicja, kurierka, zraniona na ulicy Fredry 21 listopada 1918, zmarła nazajutrz.
Tołłoczkówna Halina
Trzcińska Ewa, kurierka, lat 18, poległa 28 XI 1918.
Zaczkowa-Gajewska Wiktoria.
Wąsowicz Dunin Leokadia.
 
 
Pan pułkownik Aleksander Jan Sałacki, ostatnie Orle Lwowskie zmarło, zmarł 4 na5 kwietnia 2008 roku w Tychach. Kiedy pierwszy raz chwycił za broń miał lat 14. Bronił Szkoły imienia H. Sienkiewicza, pod dowództwem brygadiera Czesława Mączyńskiego.
 

 

pułkownik artylerii Wojska Polskiego,naczelny  dowódca obrony Lwowa w listopadzie 1918 Kawaler Orderu Virtuti Militari, czterokrotny kawaler Krzyża Walecznych

 

Wieczna Szęść i Chwała młodocianym Polakom, którzy polegli za Ojczyznę

 

Odznaka Honorowa "Orlęta" - przyznawana uczestnikom obrony Lwowa 1918-1920
Odznaka Obrońców Kresów wsch. "Orlęta". Ustanowiona została przez dowódcę armii "Wschód" gen. Tadeusza Rozwadowskiego dla upamiętnienia pięknej karty historii zapisanej przez młodzież szkoloną w obronie Lwowa i Kresów wschodnich w okresie od IX 1918 r. do połowy 1919 roku.
 
... "Na te groby powinni z daleka przychodzić ludzie małej wiary, aby się napełnić wiarą niezłomną, ludzie małego ducha, aby się nadyszeć bohaterstwa. A że tu leżą uczniowie w mundurkach, przeto ten cmentarz jest jak szkółka, w której dzieci jasnowłose, błękitnookie nauczają siwych ludzi o tym, że ze śmierci ofiernej najbujniejsze wyrasta życie" Kornel Makuszyński
 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Lwów_-_Cmentarz_Orląt_Lwowskich_01_Ed1.jpg/800px-Lwów_-_Cmentarz_Orląt_Lwowskich_01_Ed1.jpg
Cmentarz Orląt Lwowskich odbudowany ze składek Polaków a nie bolszewików czy Ukraińców
 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Lwów_Cmentarz_Orlat_353-07.jpg/800px-Lwów_Cmentarz_Orlat_353-07.jpg

Mogiła Pięciu Nieznanych z Persenkówki, mogiła ta znajduje się tuż przed Pomnikiem Chwały.  "Nieznanym bohaterom, poległym w obronie Lwowa i Ziem Południowo-Wschodnich"

 

 

Młody obrońca" - obraz Wojciecha Kossaka.

 

Śpijcie słodko Orlęta, Ojczyzna o WAS nigdy nie zapomniała!!!

 

Postscriptum
 
Idącej na śmierć rodzinie carów Rosji, jej kuzyni panujący w Wielkiej Brytanii i Danii odmówili azylu. Śniła im się wielka Rosja, która dla nich  Niemców podbiją bolszewicy.
W onym czasie na tronie Wielkiej Brytanii zasiadał Jerzy V, Jerzy Fryderyk Ernest Albert. Do 1917 roku nazywający się von Sachsen-Coburg-Gotha z Dynastii Wettynow. Dynastii  niemieckiej  wywodzącej  się z dzisiejszej Saksonii-Anhaltu. Dziś Sachsen-Anhalt, Kraj Związkowy Republiki Federalnej Niemiec.
Zmienił nazwisko na Windsor w 1917 roku.

 

 

Etykietowanie:

23 komentarzy

avatar użytkownika intix

1. Szanowny Panie Michale

Dziękuję...
Dziękuję za przepiękny, wzruszający Esej... za podanie Historii Polski...
Wieczna Cześć i Chwała Orlętom Lwowskim!
Wieczna Cześć i Chwała Kobietom Walczącym Lwowskim!
Wieczna Cześć i Chwała Wszystkim Bohaterom, Obrońcom Lwowa!
+
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie...
Wszystkim, którzy za Ojczyznę życie oddali...
Wszystkim... Których ziemia już chowa...
AmenWtrazy szacunku

3-majmy się!  - Tym Pozdrowieniem  pragnę zjednoczyć, opasać całą Polską Ziemię...

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

2. Do Pani Intix,

Szanowna Pani Joanno,

Proszę wybaczyć, ale powtórzę Pani piękne słowa:

Wieczna Cześć i Chwała Orlętom Lwowskim!
Wieczna Cześć i Chwała Kobietom Walczącym Lwowskim!
Wieczna Cześć i Chwała Wszystkim Bohaterom, Obrońcom Lwowa!

+
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie...
Wszystkim, którzy za Ojczyznę życie oddali...
Wszystkim... Których ziemia już chowa...
Amen

Wyrazy szacunku

Michał Stanisław de Zieleśkiewicz

avatar użytkownika Pelargonia

3. Szanowny Panie Michale,

Dzięki za ten kawałek historii.
Mam nadzieje, że zaglądają tu również młodzi ludzie. Im to przede wszystkim jest potrzebne.

O Lwowskich Orlętach i Cmentarzu Orląt pisałam niedawno tutaj:

http://blogmedia24.pl/node/60745

Cześć Ich Pamięci!

Pozdrawiam serdecznie

"Ogół nie umie powiedzieć, czego chce, ale wie, czego nie chce" Henryk Sienkiewicz

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

4. Do Pani Pelargonii,

Szanowna Pani,
 Bardzo mi miło Panią u mnie gościć.
Chyba nie dublowałem Pani zainteresowań Kresami Rzeczypospolitej.Przeglądam Pani przepiękne albumy.Jak każdy Polak i ja Wielkopolanin kocham kresy. Nauczył mnie tego Sienkiewicz w czasach kiedy nie zdawałem sobie sprawy, że byłem ściganym zwierzem jak na polowaniu z nagonką
Ja od lat piszę swoje kalendarium.
Proszę mi podać swój adres poczty elektronicznej, przyśle Pani album o Lwowie.

Ukłony
O Kresach od zawsze pisała Pani Maryla,Ukłony

Michał Stanisław de Zieleśkiewicz

avatar użytkownika Pelargonia

5. Szanowny Panie Michale,

Serdeczne dzięki za wszystko.

Proszę przejrzeć pocztę.
Pozdrawiam

"Ogół nie umie powiedzieć, czego chce, ale wie, czego nie chce" Henryk Sienkiewicz

avatar użytkownika Maryla

6. Szanowny Panie Michale

Wieczna cześć i chwała Obrońcom Ojczyzny !

ps. zdjęcie RomanowówZdjęcie


Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

- konto bankowe

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

7. Do Pani Maryli,

Szanowna Pani Marylo,

 Pięknie dziękuję.
 Ukłony najniższe

Michał Stanisław de Zieleśkiewicz

avatar użytkownika Maryla

8. Szanowny Panie Michale

... "Na te groby powinni z daleka przychodzić ludzie małej wiary, aby się napełnić wiarą niezłomną, ludzie małego ducha, aby się nadyszeć bohaterstwa. A że tu leżą uczniowie w mundurkach, przeto ten cmentarz jest jak szkółka, w której dzieci jasnowłose, błękitnookie nauczają siwych ludzi o tym, że ze śmierci ofiernej najbujniejsze wyrasta życie"
Kornel Makuszyński

Groby Orląt, groby Powstańców Warszawskich - wszystkie uczą nas miłości do Ojczyzny.

Na te groby powinni z daleka przychodzić ludzie małej wiary.

Tak, te groby uczą i wołają o miłośc do Ojczyzny.

Pozdrawiam serdecznie

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

- konto bankowe

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

9. Do Pani Maryli,

Szanowna Pani Marylo,

Jedynymi świadkami naszej historii są nekropolie Polaków, naszych sióstr i braci poległych w obronie Ojczyzny.

Nie wiem czy Panie wie, ze najstarszym cmentarzem Warszawy jest Cmentarz na KamionkuWyrazy szacunku

Michał Stanisław de Zieleśkiewicz

avatar użytkownika gość z drogi

10. Panie Michale :) serdeczne podziękowania za UKOCHANY Temat, za

Lwowskie Orlęta
pozwolę sobie dorzucić do Pańskiego eseju ,bardzo mi bliski wiersz o jednym z najmłodszych
Obrońców Lwowa...jednym z tych,których Pan wymienia

Maciej Szuszkiewicz w wierszu,epitafium

"W granatowym mundurku,wątlejszy od chabin
nie pacholę,lecz dziecko,pomykał zaułkiem
Gdzież ty wleczesz ten większy od ciebie karabin ?
Dokąd chłopcze ?
- Ze studenckim połączyć się pułkiem
Brat poszedł,tato poszedł i ja chcę tak samo.
Tylkom się dłuzej od nich żegnał z moja mamą.
Płakała ,gdym odchodził
Wróć,wojna nie żarty
- Ja wrócę ,proszę pana,ale jak do Sparty,
z tarczą,albo...
Cicho,zamilcz,mrok się czarny wlecze.
posłyszy cię nie w porę i jeszcze urzecze
- Powrócę !

I powrócił,lecz nie z nia,a a ,,,na niej,,,, "

co czuły OWE Matki wtedy,nawet nie mogę o tym myśleć...

TYM Matkom,Ojcom i ICH Dzieciom
najniższe ukłony i najserdeczniejsza modlitwa
/ten 14 letni chłopiec ,był synem lekarza z Kulparkowa..../
Panie Michale,szlachetny Kronikarzu
serdeczne podziękowania za Wszystko !

wiersz pochodzi z "Cmentarz Łyczakowski we Lwowie"
Stanisław Nicieja

gość z drogi

avatar użytkownika Maryla

11. dożynacze watah nie są od pamięci....

Mający swoją siedzibę w Bytomiu Światowy Kongres Kresowian przesłał do ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka list otwarty, w którym po raz kolejny protestuje przeciwko pomijaniu w czasie apelu poległych przy Grobie Nieznanego Żołnierza obrońców Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
Owo pomijanie ma miejsce rok w rok w czasie obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada, jak i w czasie innych uroczystości patriotycznych. Jest to tym bardziej bolesne, że w owym panteonie żołnierskim jest pochowane nieznane orlątko lwowskie, poległe w bitwie z konną armią Budionnego w 1920 r. pod Zadwórzem.
Gdyby nie bohaterstwo młodych chłopców i dziewcząt, którzy pierwszego dnia listopada 1918 r. we Lwowie chwycili za broń, walcząc przez trzy lata na różnych frontach, to Polska międzywojenna miałaby kształt kadłubowy lub, co jest bardziej prawdopodobne, w ogóle by jej nie było.

Urzędnicy Ministerstwa Obrony Narodowej w czasach komunistycznych raczej nie grzeszyli odwagą i zdrowym rozsądkiem. Szkoda, że tak jest też za czasów III RP.

ks.Isakowicz-Zaleski

Maryla

------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

- konto bankowe

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

12. Pani Gość z Drogi,

Szanowna Pani Zofio,
,

Sen o Łyczakowie
 http://youtu.be/sKUivMjXH7s

-
 Ballada O Jurku Bitschanie
 http://youtu.be/MzkciTjaNqc
Wyrazy szacunku

Michał Stanisław de Zieleśkiewicz

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

13. Do Pani Maryli,

Szanowna Pani Marylo,

Nasze nekropolie są niepisaną historią polskiej martyrologii, walk naszego Narodu o wolność.
Czy pisanie listów do pana Siemoniaka przez mało słyszalną organizację coś da. Nie wiem.
Kiedyś im radziłem by zwrócili się do Pani, Blogmedia, dużego opiniotwórczego medium.
Jaki był rezultat nie wiem.

Ukłony moje najniższe

Michał Stanisław de Zieleśkiewicz

avatar użytkownika gość z drogi

14. Panie Michale :)

a tak szukałam tego grobu,gdy byliśmy na Łyczakowie dziękuję :)
wieczne odpoczywanie racz dać Panie ,temu chłopięciu....
serdeczne pozdrowienia Nocne :)

gość z drogi

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

15. Pani Gość z Drogi,

Szanowna Pani Zofia.

Wieczna cześć i chwała młodocianym obrońcom Lwowa i Polski.

Ukłony

Michał Stanisław de Zieleśkiewicz

avatar użytkownika gość z drogi

16. Panie Michale :)

zawsze,to Karta Pamięci,wiecznej Pamięci...
serdeczne pozdrowienia

gość z drogi

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

17. Pani Gość z Drogi,Szanowna Pani Zofio,

Pamiętajmy o Bohaterach, ktorzy walczyli o Polskę.Wyrazy szacunku

Michał Stanisław de Zieleśkiewicz

avatar użytkownika intix

18. Szanowny Panie Michale

Teraz proszę mi wybaczyć...
Ponieważ ja... Panu nie wybaczę...:)
Bo nie mam co... wybaczać...
To dla mnie zaszczyt...
Kiedy Pan, napisane przeze mnie  słowa o Bohaterach Lwowskich, powtarza...
I ja ... z pochyloną głową przed Nimi, powtarzać , teraz po Panu, w nieskończoność jestem gotowa

...Wieczna Cześć i Chwała Wszystkim Bohaterom, Obrońcom Lwowa!

***
Serdecznie  Pozdrawiam Pana i wszystkich Tu Obecnych...

3-majmy się!  - Tym Pozdrowieniem  pragnę zjednoczyć, opasać całą Polską Ziemię...

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

19. Do Pani Intix,

Szanowna Pani Joanno.

Jedyny order Virtuti Militari, jakim Marszałek Józef Piłsudski odznaczył polskie miasto za bohaterswo.
W 1940 roku zrobi to Władysław Sikorski w stosunku do Warszawy.

...Wieczna Cześć i Chwała Wszystkim Bohaterom, Obrońcom Lwowa!

Wyrazy szacunku

Michał Stanisław de Zieleśkiewicz

avatar użytkownika gość z drogi

20. Panie Michale :)

wieczna cześć im i chwała..
i gorąca Modlitwa dziękczynna za NICH
serd pozdrowienia,nocą :)

gość z drogi

avatar użytkownika intix

21. Szanowny Panie Michale

...Jedyny order Virtuti Militari, jakim Marszałek Józef Piłsudski odznaczył polskie miasto za bohaterswo.
W 1940 roku zrobi to Władysław Sikorski w stosunku do Warszawy
.

Lwów... Warszawa...
Miasta Bohaterskie...
Miasta Walczące...
Bierzmy dziś przykład z Bohaterów,
Którym Wieczna Cześć i Chwała!
I brońmy Naszej Polski!

***
Z szacunkiem... Pozdrawiam...

3-majmy się!  - Tym Pozdrowieniem  pragnę zjednoczyć, opasać całą Polską Ziemię...

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

22. Pani Gośc z Drogi,

Szanowna Pani Zofio,

Zadwórze, Polskie Termopile.

http://youtu.be/LupnLSk53YE

Cześc ich pamięci

Wyrazy szacunku

Michał Stanisław de Zieleśkiewicz

avatar użytkownika gość z drogi

23. Panie Michale ,wstrząsające

Polskie Termopile
Cześć im i chwała....i wieczne odpoczywanie
serd pozdr

gość z drogi