Ostrów Wielkopolski, to jedno z najstarszych miast Państwa Polan, Wielkiej Polski,  Polonia Maior, dziś Wielkopolski. Ostrów Wielkopolski jest położony na terenie   Ziemi Kaliskiej.
W wyniku źle pojmowanej demokracji przez polskie elity wywodzące się z rycerstwa, do Stanu Szlacheckiego, magnaterii,duchowieństwa, stały się zaczynem rozbiorów i utraty niepodległości.
Ostrów Wielkopolski, został włączony do państwa niemieckiego, jako Ostrowo.
Tak jak i pozostała cześć Wielkopolski, która została włączona do państwa niemieckiego, rządzonego przez szwabską  dynastię  Hohenzollernów, Ostrów i Ziemia Ostrowska zostały poddane straszliwej germanizacji nie znanej w nowożytnej Europie.
  Wielkopolska, jako najbardziej wysunięty na Zachód, region Polski była najbardziej wśród wszystkich zaborów poddany germanizacji. Niemcy zamierzali z Wielkopolski stworzyć część swego germańskiego państwa  ! ! !
   Sytuację Polaków pogarszała jeszcze bardziej  współpraca prowadzona przez państwa zaborcze wobec Polski. 
   Represje ogarnęły tych mieszkańców Wielkopolski, którzy wzięli udział w powstaniu listopadowym w 1830 roku, a później także w wystąpieniach rewolucyjnych podczas Wiosny Ludów 1848 roku.
    Wielkie Księstwo Poznańskie przestało istnieć 5 grudnia 1848 gdy w konstytucji Prus zmieniono jego nazwę na "Prowincja Poznańska" Provinz Posen; nie wspominając jednocześnie o jego autonomii.
     W latach 1871 - 1878,  kanclerz Otto von Bismarck usiłował doprowadzić do ograniczenia wpływów Kościoła katolickiego w państwie polskim i w Niemczech. Kulturkampf z niem., "walka kulturowa". Bismarck wiedział, że Kościół to potęga w Polsce.
    Na ziemiach polskich Kulturkampf wiązał się z zaostrzeniem germanizacji głównie  po 1878  roku. Doprowadziło to w konsekwencji do wzmocnienia polskiego ruchu narodowego.
    W Prowincji Poznańskiej, Prusacy stworzyli  Deutscher Ostmarkenverein, Niemiecki Związek Kresów Wschodnich, "Hakata"
Hakata to skrót ot trzech pierwszych liter nazwisk jej twórców, Niemców o rodowodzie żydowskim !
 
 Jej podstawowym celem było ostateczna germanizacja ziem polskich w zaborze pruskim. Statut organizacji dla określenia tego celu używał eufemizmów w rodzaju: „umacnianie i zrzeszanie niemczyzny na kresach wschodnich zamieszkanych przez ludność polską poprzez podniesienie i wzmacnianie niemieckiego poczucia narodowego”. W praktyce działalność Hakaty skupiała się na sześciu podstawowych zadaniach:
Obserwowaniu prasy polskiej,
Zachęcaniu Niemców do wykupywania nieruchomości od Polaków,
Sprowadzaniu do Wielkopolski Niemców do wszystkich dziedzin gospodarki, usług oraz wolnych zawodów,
Wzmacnianiu niemieckiej klasy średniej w miastach Wielkopolski,
Organizowaniu patriotycznych zebrań oraz zgromadzeń,
Wspieraniu niemieckiej szkoły.
Ostrów Wielkopolski jak i cała Wielkopolska znajdująca się pod zaborem niemieckim i rządzącej dynastii Hohenzollernów, przygotowywała się do zrzucenia jarzma germańskiego okupanta.
Wielkopolanie Lud pracowity, poukładany do granic bólu z podstaw idei  "porzundek zaś musi być" -ordnung muss sein wychodził z założenia, że do Powstania należy się przygotować.

  Poznań i Wielkopolanie  od lat przygotowywali się do odzyskania niepodległości, przez systematyczną pracę organiczną, tworzono polskie instytucje gospodarcze, banki ludowe. Organizacje  "Sokoła" i "Skauta". Organizacja, porządek, praworządność, przedsiębiorczość, pracowitość, rozwinięta ekonomia i infrastruktura, powszechna edukacja i zabezpieczenia socjalne miały dać zwycięstwo w dążeniach do odzyskania niepodległości.

Tłem dla powstania była listopadowa rewolucja znosząca cesarstwo w Niemczech jak domek z kart.
 Pod koniec I Wojny Światowej rozpadały się jak domki z kart wielowiekowe monarchie Romanowych, w których żyłach nie płynęła ani jedna krwi założyciela dynastii. Habsburgów, Germańskich, szwabskich  Hohenzollernów.
Kiedy upadła monarchia Hohenzollernów, wybuchła w Niemczech rewolucja, cześć wojsk niemieckich, zamierzała wrócić do rodzinnych stron.
Już we wrześniu 1918 roku Polacy mieszkający w Ostrowie Wielkopolskim, powołali tajny Komitet Obywatelski. Jego celem było przejęcie władzy od Niemców w mieście i regionie.
W dniu 10 listopada w Domu Katolickim przy konkatedrze zbierają się członkowie Komitetu Obywatelskiego na czele  z hrabią Bogdanem Mieczysławem  Szembekiem herbu własnego z Wysocka / Słupowo / i adwokatem Lange z Ostrowa jako przewodniczącymi
 
Piszą rezolucje do władz niemieckich:
 
[...]"Ponad tysiąc żołnierzy i obywateli wszystkich stanów ustaliło dzisiaj jednomyślnie, że w myśl uznanego przez wszystkie walczące narody planu Wilsona, jest miasto i powiat Ostrów polskim terytorium, które należy do Państwa Polskiego. Odnosimy się z sympatią do ruchu wolnościowego naszych niemieckich współobywateli. Aż do ostatecznego przejęcia władzy przez Polską Republikę Ludową uważa polski Komitet, że jest jedyną prawowitą władzą" [...]
Tego dnia członkowie Komitetu Obywatelskiego weszli do biur i instytucji niemieckich z prawem kontrasygnaty.
Rada Ludowa obawiając się rozlewu krwi, nawoływała ludność do spokoju.
Komitet Obywatelski przejmuje niemieckie koszary Moltkego przy ulicy Wolności, w dniu 12 listopada 1918 roku.
W dniu 13 listopada 13  zostaje zaprzysiężony  I Pułku Piechoty Polskiej pod dowództwem  ppor. Władysława Wawrzyniaka / straconego przez NKWD w Katyniu /
Pod presją Naczelnej Rady Ludowej z Poznania, postanowiono rozwiązać I Pułk Piechoty Polskiej. Żołnierze tego Pułku przedostali się do Szczypiorna,gdzie utworzyli batalion pograniczny.
W "Ostrowoer Anzeiger zugleich Kreisblatt fuer Kreis Ostrowo" z 23 listopada 1918 ukazała się wspólna dwujęzyczna (!) odezwa Rady Żołnierzy, Polskiej Powiatowej Rady Ludowej oraz Komendy Placu w Ostrowie powołująca do życia Straż Obywatelską, której celem było utrzymanie spokoju i porządku w powiecie oraz zapobieganie wykroczeniom ze strony powracających do Ostrowa jeńców. Szefem Straży na powiat został Bogdan hrabia  Szembek z Wysocka.
W tym czasie, Poznań jeszcze nie był gotów do rozpoczęcia powstania wielkopolskiego, więc studził  dążenia do odzyskania niepodległości przez Ostrów. Poznań czekał na gotowość całego poznańskiego.
Nie wiemy jaką role w tym studzeniu odegrali Radziwiłłowie, właściciele Ostrowa a zarazem moim zdaniem, bardziej myślący kategoriami Hohenzollernów, niż Polaków.
Antoni Henryk Radziwiłł herbu Trąby, całkowicie zgermanizowany namiestnik niem. Statthalter Wielkiego Księstwa Poznańskiego,
Rzeczpospolita Ostrowska przestała istnieć 26 listopada 1918 roku.
Na wybuch Powstania Wielkopolskiego musimy poczekać do 26 grudnia 1918 roku. / moje zdanie i części uczonych skupionych wokół UAM /  Warszawscy historycy, uczeni, jako datę rozpoczęcia Powstania przyjmują  27 grudnia 1918 roku.  / Prezydent, profesor Lech Kaczyński w swym przemówieniu W 90 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu 27 grudnia 2008 r. powiedział:
[...]26 grudnia tu do stolicy Wielkopolski, do Poznania przybył Ignacy Paderewski. Przybył i jego przyjazd spowodował wielką polską demonstrację niemiecką kontrdemonstrację która zmieniła się w walki zbrojne [...]
Powstanie Republiki Ostrowskiej dało do zrozumienia  całej Wielkopolsce, że czas już nadszedł i trzeba wychodzić w pole, rozbrajać Niemców, tworzyć struktury wolnej Wielkopolski,